ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
ก้าวหน้าและเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา
สถานที่ปฏิบัติงาน:
ทั้งหมด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
นักบัญชี
บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- ตรวจสอบความถูกต้องของการรับและตัดจ่ายสินค้าในระบบ Inventory
- รวบรวมตรวจสอบข้อมูลปริมาณการผลิต ,ยอดขาย ,ยอดเบิกการใช้วัตถุดิบ และบรรณจุภัณฑ์ เพื่อจัดทำรายงายต้นทุนผลิตแยกราย ผลิตภัณฑ์เป็นรายเดือน สะสมและไตรมาส เทียบปีก่อน
- จัดทํารายงานต้นทุน VC/FC ประจําเดือน เปรียบเทียบกับต้นทุนมาตราฐาน และต้นทุนของปีก่อน
- รายงานเปรียบเทียบต้นทุนการใช้วัตถุดิบและราคาปีปัจจุบัน Forecast และปีก่อนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (บัญชีกลาง,วิศวกรรมกลาง)
- ตรวจสอบรายงานในระบบขวดลัง เพื่อความถูกต้องของงานด้านระบบขวดลัง
- จัดเก็บ และจัดทำรายละเอียดข้อมูลสินค้าคงเหลือระหว่างกันของบริษัทในเครือ เพื่อจัดส่งข้อมูลให้ส่วนกลางในการจัดทำงบการเงินรวม และยืนยอดรายการระหว่างกันของบริษัทในเครือทุกสิ้นเดือน
- ทำหนังสือยืนยันยอดรายการระหว่างกันทุกสิ้นปี
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรหัสการลงบัญชีค่าใช้จ่ายในระบบการออก PR เพื่อให้ข้อมูลของบัญชีค่าใช้จ่าย ,บัญชีเจ้าหนี้ในระบบ Inventory ให้ถูกต้องและเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
นักบัญชี
บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- จัดทำใบสำคัญสั่งจ่าย ,ใบเบิกเงินสดย่อย ,เช็ค และจ่ายชำระหนี้ค่าใช้จ่ายเงินสดและเช็ค
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายชำระหนี้
- จัดทำรายงานสรุปการจ่ายชำระหนี้ด้วยเงินสดย่อย และเช็คในระบบ Cash Management เพื่อให้ข้อมูลของกระทบยอดบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารถูกต้องและครบถ้วน ทันเวลาและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท
- จัดทำเอกสารวางบิล ,ใบกำกับภาษีหมวดรายได้อื่น ,ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ตามกำหนด
- ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อและใบกำกับภาษีขาย เพื่อใช้สิทธิทางภาษี
- จัดทำรายงานคำนวณยอดขาย ค่าสิทธิและค่าบริหารจัดการในการใช้เพื่อเรียกเก็บ
- รวบรวมและจัดทำข้อมูลสำหรับการบันทึกบัญชี ระบบขายและลูกหนี้ เพื่อความถูกต้องของงานบัญชีลูกหนี้ บัญชีรายได้
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
พนักงานควบคุมเครื่อง
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- ปฏิบัติงานควบคุมเครื่อง และปฎิบัติตามขั้นตอนการปฎิบัติงานอย่างถูกวิธี
- แก้ไขปัญหาเครื่องจักรการผลิตควบคุมเครื่องเรียงขวด เมื่อเสียเฉพาะหน้าได้ บันทึกข้อมูลได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
- บำรุงรักษา ทำความสะอาดเครื่องผลิตล้างขวด อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
- ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ ISO / GHP / HACCP / Safety / FSSC
- ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
พนักงานธุรการ
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
1. ปฏิบัติงานบริการห้องประชุม จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมระบเครื่องเสียง
2.ควบคุมเอกสารหนังสือภายในและภายนอกที่สำคัญของบริษัทฯ
3.ปฏิบัติงานต้อนรับสำหรับผู้เยี่ยมชมโรงงาน ภายในและบุคคลภายนอก
4.ปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่ งานบริการรถยนต์ เพื่อสนับสนุนงานธุรการบริการของบริษัทฯ, ดูแลวัสดุสำนักงาน
5.ปฏิบัติตามระเบียบปฎิบัติและขั้นตอนการปฎิบัติงานในระบบ ISO / GHP / HACCP / Safety / FSSC ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
พนักงานคลังสินค้า
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
1.ปฎิบัติงานรับ-จ่ายสินค้าสำเร็จ,ตรวจนับและรับยอดผลิตตรวจนับสต๊อกคงเหลือหลังปิดยอดจ่ายปฎิบัติตามขั้นตอนการปฎิบัติงานอย่างถูกวิธี
2.จัดเก็บสินค้าภายในหน่วยงาน ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำวันและเทียบยอดกับบัญชีให้มีประสิทธิภาพ บันทึกข้อมูลได้ถูกต้องตามมาตราฐานที่กำหนด
3.รักษาอุปกรณ์ปฎิบัติงาน ทำความสำอาดพื้นที่การปฏิบัติงานและรับ-จ่ายสินค้า อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
พนักงานขับรถยก
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ2
- ขับรถยกลำเลียงสินค้าจากเครื่องบรรจุ ไปจัดเก็บที่คลังสินค้าและจากคลังสินค้าส่งมอบให้ลูกค้า
- คัดแยกพาเลทก่อนเข้าเครื่องบรรจุ
- ดูแลรักษารถยกให้พร้อมใช้งานเพื่อให้การผลิตสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งมอบสินค้าให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า

**หากปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี จะทำการประเมินปรับเป็นรายเดือน
ปล.ทางบริษัทรับเป็นพนักงานประจำตั้งแต่ เริ่มเข้าทำงาน
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
นักบัญชี
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
-ปฏิบัติงานด้านบัญชีทั่วไป จัดทำใบสำคัญสั่งจ่าย ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติอย่างถูกวิธี
-ปฏิบัติงานดูแลระบบทรัพย์สิน / งานด้านบัญชีต้นทุน และรายการต่างๆ
-จัดทำรายงาน, ยื่นแบบเอกสารกับกรมสรรพากร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, ภงด.53, ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30),ภาษีเงินได้นิติบุคคล
-ปฏิบัติตามนโยบายบริษัท และ ปฏิบัติงานในระบบ ISO/GMP/HACCP/Safety/FSSC -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
ช่างก่อสร้าง
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- ปฏิบัติงานโครงการเขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง และปฏิบัติขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี
- แก้ปัญหาโครงสร้างออกแบบ แก้ไข เขียนแผนงาน บันทึกข้อมูลได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
- ซ่อมปรับปรุงบำรุงรักษา โครงการก่อสร้างทางด้านโยธา อย่างต่อ สม่ำเสมอ
- ปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO/GMP/HACCP/Safety
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
วิศวกรสายการบรรจุ
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- ควบคุม วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการพัฒนาปรับปรุงร่วมกับหัวหน้าหน่วยเพื่อแก้ไขปัญหาระบบงานต่างๆ ในสายการบรรจุ
- ตรวจสอบ บันทึก และรวบรวมปัญหาของเครื่องจักรต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเนื่องกับ OEE วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ประสานงานกับส่วนกลางสำหรับโครงการต่างๆ ที่ส่วนกลางนำมาดำเนินการในบริษัทฯ
- ประสานงานโครงการ Project Improvement ของบริษัท เช่น Boonrawd Excellence in Manufacturing (LEAN ,TPM ,TQM ,KAIZEN ,QCC)
- ปรับปรุงและรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น ISO9001 ,FSSC22000 ,ISO14001 ,ISO45001 ,NSF ,GMP&HACCP
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
วิศกรการบรรจุ
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
1.ปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัท ศึกษา/วิเคราะห์ ออกแบบและควบคุมเครื่องมือสำหรับกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ และวิเคราะห์ปัญหาปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี
2.พัฒนาและออกแบบเครื่องจักรกระบวนการทั้งหมดตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ วิจัยและศึกษาขบวนการผลิต/การบรรจุ ถูกต้องตามมาตราฐานที่กำหนดไว้
3.ร่วมกับหน่วยงานความปลอดภัยเพื่อออกแบบด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระบบความปลอดภัยให้ครบถ้วยถูกต้องตามเงื่อนไข อย่างต่อเนื่อง
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน