ไทย EN
PLANT OF BOONRAWD PRODUCTS PLANT TOUR NEWS & EVENT SOUVENIR CAREERS CONTACT US
CAREERS AT BOONRAWD
CAREERS AT BOONRAWD
Manufacturing company group under Boonrawd Brewery Co., Ltd.
We welcomes to the manufacturing company group of Boonrawd Brewery Co., Ltd. Please select and apply below and we will be in touch for interview you soon.
VIEW ALL
JOBS OPENING
นักบัญชี
บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
- ตรวจสอบความถูกต้องของการรับและตัดจ่ายสินค้าในระบบ Inventory
- รวบรวมตรวจสอบข้อมูลปริมาณการผลิต ,ยอดขาย ,ยอดเบิกการใช้วัตถุดิบ และบรรณจุภัณฑ์ เพื่อจัดทำรายงายต้นทุนผลิตแยกราย ผลิตภัณฑ์เป็นรายเดือน สะสมและไตรมาส เทียบปีก่อน
- จัดทํารายงานต้นทุน VC/FC ประจําเดือน เปรียบเทียบกับต้นทุนมาตราฐาน และต้นทุนของปีก่อน
- รายงานเปรียบเทียบต้นทุนการใช้วัตถุดิบและราคาปีปัจจุบัน Forecast และปีก่อนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (บัญชีกลาง,วิศวกรรมกลาง)
- ตรวจสอบรายงานในระบบขวดลัง เพื่อความถูกต้องของงานด้านระบบขวดลัง
- จัดเก็บ และจัดทำรายละเอียดข้อมูลสินค้าคงเหลือระหว่างกันของบริษัทในเครือ เพื่อจัดส่งข้อมูลให้ส่วนกลางในการจัดทำงบการเงินรวม และยืนยอดรายการระหว่างกันของบริษัทในเครือทุกสิ้นเดือน
- ทำหนังสือยืนยันยอดรายการระหว่างกันทุกสิ้นปี
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรหัสการลงบัญชีค่าใช้จ่ายในระบบการออก PR เพื่อให้ข้อมูลของบัญชีค่าใช้จ่าย ,บัญชีเจ้าหนี้ในระบบ Inventory ให้ถูกต้องและเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
นักบัญชี
บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
- จัดทำใบสำคัญสั่งจ่าย ,ใบเบิกเงินสดย่อย ,เช็ค และจ่ายชำระหนี้ค่าใช้จ่ายเงินสดและเช็ค
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายชำระหนี้
- จัดทำรายงานสรุปการจ่ายชำระหนี้ด้วยเงินสดย่อย และเช็คในระบบ Cash Management เพื่อให้ข้อมูลของกระทบยอดบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารถูกต้องและครบถ้วน ทันเวลาและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท
- จัดทำเอกสารวางบิล ,ใบกำกับภาษีหมวดรายได้อื่น ,ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ตามกำหนด
- ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อและใบกำกับภาษีขาย เพื่อใช้สิทธิทางภาษี
- จัดทำรายงานคำนวณยอดขาย ค่าสิทธิและค่าบริหารจัดการในการใช้เพื่อเรียกเก็บ
- รวบรวมและจัดทำข้อมูลสำหรับการบันทึกบัญชี ระบบขายและลูกหนี้ เพื่อความถูกต้องของงานบัญชีลูกหนี้ บัญชีรายได้
พนักงานควบคุมเครื่อง
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
POSITION1
- ปฏิบัติงานควบคุมเครื่อง และปฎิบัติตามขั้นตอนการปฎิบัติงานอย่างถูกวิธี
- แก้ไขปัญหาเครื่องจักรการผลิตควบคุมเครื่องเรียงขวด เมื่อเสียเฉพาะหน้าได้ บันทึกข้อมูลได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
- บำรุงรักษา ทำความสะอาดเครื่องผลิตล้างขวด อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
- ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ ISO / GHP / HACCP / Safety / FSSC
- ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
พนักงานธุรการ
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
POSITION1
1. ปฏิบัติงานบริการห้องประชุม จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมระบเครื่องเสียง
2.ควบคุมเอกสารหนังสือภายในและภายนอกที่สำคัญของบริษัทฯ
3.ปฏิบัติงานต้อนรับสำหรับผู้เยี่ยมชมโรงงาน ภายในและบุคคลภายนอก
4.ปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่ งานบริการรถยนต์ เพื่อสนับสนุนงานธุรการบริการของบริษัทฯ, ดูแลวัสดุสำนักงาน
5.ปฏิบัติตามระเบียบปฎิบัติและขั้นตอนการปฎิบัติงานในระบบ ISO / GHP / HACCP / Safety / FSSC ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
พนักงานคลังสินค้า
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
POSITION1
1.ปฎิบัติงานรับ-จ่ายสินค้าสำเร็จ,ตรวจนับและรับยอดผลิตตรวจนับสต๊อกคงเหลือหลังปิดยอดจ่ายปฎิบัติตามขั้นตอนการปฎิบัติงานอย่างถูกวิธี
2.จัดเก็บสินค้าภายในหน่วยงาน ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำวันและเทียบยอดกับบัญชีให้มีประสิทธิภาพ บันทึกข้อมูลได้ถูกต้องตามมาตราฐานที่กำหนด
3.รักษาอุปกรณ์ปฎิบัติงาน ทำความสำอาดพื้นที่การปฏิบัติงานและรับ-จ่ายสินค้า อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
พนักงานขับรถยก
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
POSITION2
- ขับรถยกลำเลียงสินค้าจากเครื่องบรรจุ ไปจัดเก็บที่คลังสินค้าและจากคลังสินค้าส่งมอบให้ลูกค้า
- คัดแยกพาเลทก่อนเข้าเครื่องบรรจุ
- ดูแลรักษารถยกให้พร้อมใช้งานเพื่อให้การผลิตสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งมอบสินค้าให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า

**หากปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี จะทำการประเมินปรับเป็นรายเดือน
ปล.ทางบริษัทรับเป็นพนักงานประจำตั้งแต่ เริ่มเข้าทำงาน
นักบัญชี
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
POSITION1
-ปฏิบัติงานด้านบัญชีทั่วไป จัดทำใบสำคัญสั่งจ่าย ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติอย่างถูกวิธี
-ปฏิบัติงานดูแลระบบทรัพย์สิน / งานด้านบัญชีต้นทุน และรายการต่างๆ
-จัดทำรายงาน, ยื่นแบบเอกสารกับกรมสรรพากร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, ภงด.53, ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30),ภาษีเงินได้นิติบุคคล
-ปฏิบัติตามนโยบายบริษัท และ ปฏิบัติงานในระบบ ISO/GMP/HACCP/Safety/FSSC -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ช่างก่อสร้าง
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
POSITION1
- ปฏิบัติงานโครงการเขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง และปฏิบัติขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี
- แก้ปัญหาโครงสร้างออกแบบ แก้ไข เขียนแผนงาน บันทึกข้อมูลได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
- ซ่อมปรับปรุงบำรุงรักษา โครงการก่อสร้างทางด้านโยธา อย่างต่อ สม่ำเสมอ
- ปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO/GMP/HACCP/Safety
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิศวกรสายการบรรจุ
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
- ควบคุม วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการพัฒนาปรับปรุงร่วมกับหัวหน้าหน่วยเพื่อแก้ไขปัญหาระบบงานต่างๆ ในสายการบรรจุ
- ตรวจสอบ บันทึก และรวบรวมปัญหาของเครื่องจักรต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเนื่องกับ OEE วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ประสานงานกับส่วนกลางสำหรับโครงการต่างๆ ที่ส่วนกลางนำมาดำเนินการในบริษัทฯ
- ประสานงานโครงการ Project Improvement ของบริษัท เช่น Boonrawd Excellence in Manufacturing (LEAN ,TPM ,TQM ,KAIZEN ,QCC)
- ปรับปรุงและรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น ISO9001 ,FSSC22000 ,ISO14001 ,ISO45001 ,NSF ,GMP&HACCP
วิศกรการบรรจุ
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
POSITION1
1.ปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัท ศึกษา/วิเคราะห์ ออกแบบและควบคุมเครื่องมือสำหรับกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ และวิเคราะห์ปัญหาปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี
2.พัฒนาและออกแบบเครื่องจักรกระบวนการทั้งหมดตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ วิจัยและศึกษาขบวนการผลิต/การบรรจุ ถูกต้องตามมาตราฐานที่กำหนดไว้
3.ร่วมกับหน่วยงานความปลอดภัยเพื่อออกแบบด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระบบความปลอดภัยให้ครบถ้วยถูกต้องตามเงื่อนไข อย่างต่อเนื่อง
VIEW ALL
BREWERIES AND
PRODUCT FACILITIES
SOUVENIR
The Quality souvenir of “Singha” brand.