ไทย EN
PLANT OF BOONRAWD PRODUCTS PLANT TOUR NEWS & EVENT SOUVENIR CAREERS CONTACT US
Growing up with us
Location:
All
JOBS OPENING
เจ้าหน้าที่ Manufacturing Academy
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
- จัดทำมาตรฐานการทำงานที่เกิดปัญหาขึ้นซ้ำๆ หรือ ปัญหาหลักๆ ของกระบวนการผลิต
- จัดฝึกอบรมให้ผู้เกี่ยวข้อง และติดตามวัดผลสัมฤทธิ์-ปรับปรุง
- ควบคุมระบบการ validate และ qualify พนักงานใหม่ และเปลี่ยนตำแหน่ง
- ทำการฝึกอบรมในหลักสูตรพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานซ่อมบำรุง
- กำหนด / หรือสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติสำหรับปฏิบัติการ
- ประเมิน gab analysis ของพนักงาน เพื่อเตรียมจัดทำแผนการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- จัดทำข้อมูลประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน โดยเน้นที่ระดับปฏิบัติการ ทั้งพนักงานใหม่และพนักงานเปลี่ยนตำแหน่ง
- ประสานงานกับ trainer / หรือทำการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้ได้ตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด
- ปรับปรุงดูแลและพัฒนาหลักสูตรและอุปกรณ์ในห้องเรียน ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีและปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงาน
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
- ควบคุมโครงการติดตั้งด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงาน
- ควบคุมตรวจสอบดูแลและวางแผนซ่อมบำรุงระบบจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยเป็นไปตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้า
- งานวิเคราะห์ และพัฒนาปรับปรุงระบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า และฝึกอบรมด้านเทคนิคที่สนับสนุนระบบในโรงงาน
- จัดทำระบบข้อมูลทางด้านไฟฟ้าในงานอนุรักษ์พลังงาน
- ติดต่อกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องทั่วไป
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
- จัดทำและดำเนินการตามแผนงานความปลอดภัยฯ
- ประสานงาน และสรุปผลตามแผนที่กำหนดไว้
- เสนอแนวทางลดและควบคุมความเสี่ยงในการทำงาน
- ตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงาน รวมถึง พนักงาน ผู้รับเหมา และอุปกรณ์ต่างๆ
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในโรงงาน และที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ-เทคนิค
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
- รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพของบริษัทฯ ได้แก่ งานประยุกต์ใช้ข้อกำหนดในระบบคุณภาพ งานตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)
- การประสานงานเพื่อตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก
- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานในแผนกบริหารระบบคุณภาพ
- ประสานงานและร่วมดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
- ประสานงานและทบทวนการดำเนินการตามกฏหมายในบริษัทฯ
- ประสานงานกลุ่ม QCC
- งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
วิศวกรระบบอัตโนมัติ(PLC)
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
-ออกแบบ ติดตั้ง แก้ไข ดัดแปลง ปรับปรุง ระบบควบคุมอัตโนมัติ(PLC)
-วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติ(PLC) ในกระบวนการผลิต และบำบัดน้ำ เครื่องต้นกำลัง เพื่อสนับสนุนให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ 1
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
- ปฏิบัติงานตามยโยบายบริษัทฯ ศึกษา/วิเคราะห์ ออกแบบพัฒนา
- การบำรุงรักษาเครื่องจักร และวิเคราะห์ปัญหา เครื่องจักรระบบ Mechatronics engineering
- พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
- ควบคุมดูแลความปลอดภัย และระบบ Mechatronics engineering ภายในบริษัทฯ
- ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ เพื่อออกแบบด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์/ ระบบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวเนื่องกับเครื่องจักรอุตสาหการผลิต ทั้งภายใน/ภายนอกและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
นักวิทยาศาสตร์-จุลชีววิทยา 1
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
- ปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัทฯ และคำสั่งผู้บังคับบัญชา/ศึกษา/
- รับผิดชอบงานวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์โซดาและน้ำดื่ม,รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ทั้งงานเคมี และ จุลชีววิทยา
- การทบทวน HACCP Plan, การทบทวนมาตรการการป้องกันต่างๆ และ มีความรู้ความเข้าใจ ในระบบประกันคุณภาพ
- มีทักษะการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์และจัดทำเอกสารวิเคราะห์ รับรองระบบ ISO/NSF ในเรื่องการขอความร่วมมือ และ การลงมือทำกรณีที่มีข้อกำหนดใหม่ หรือ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติตาม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
- ปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัทฯ พิมพ์จดหมายและเอกสารต่างๆทั้งภาษาไทยและภาษอังกฤษ
- จัดตารางนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชาและประสานงานนัดหมายกับบุคคลทั้งภานในและภายนอกองค์กร
- ตรวจสอบเอกสารลงนามและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- จัดการประชุดเตรียมเอกสารในการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม
- ดำเนินงานจัดเก็บเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสังกัดฝ่ายผลิต2
- ต้อนรับผู้บริหารและผู้มาติดต่อบุคคลสำคัญของผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- จัดทำงบประมาณเบิก-จ่ายต่างๆ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
วิศวกรไฟฟ้าควบคุม
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
-ดูแลระบบควบคุมกระบวนการผลิต ระบบ SCADA ,ออกแบบเขียนโปรแกรมและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ
-ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Software , Hardware, เครือข่าย, สำรองข้อมูลต่างๆในระบบกระบวนการผลิต
-ดูแลงาน Project และงานจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลระบบ Smart Factory และ ระบบสารสนเทศระดับพื้นฐาน
-กิจกรรมต่างๆของบริษัทที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
พนักงานควบคุมเครื่อง
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION3
พนักงานควบคุมปิดฉลาก
ปฎิบัติงานควบคุมเครื่องปิดฉลาก (Labeller) ดำเนินการตามแผนการบรรจุ การจัดเตรียมวัตถุดิบ การดูแลทำความสะอาดของเครื่องจักรและพื้นที่ปฎิบัติงาน

พนักงานควบคุมตั้งกล่อง
ปฎิบัติงานควบคุมเครื่องปิดฉลาก (Packer) ดำเนินการตามแผนการบรรจุ การจัดเตรียมวัตถุดิบ การดูแลทำความสะอาดของเครื่องจักรและพื้นที่ปฎิบัติงาน
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
VIEW MORE