ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
ข่าวและกิจกรรม
ในเครือบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ผลิตภัณฑ์ของเรา
เป็นผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบด้านคุณภาพ ด้านความสะอาด และทุกขั้นตอนตามหลักมาตรฐานการผลิตสากล
เบียร์สิงห์ ปริมาณแอลกอฮอล์ 5.0% เบียร์ลาเกอร์ระดับพรีเมี่ยมที่ ผลิตจาก วัตถุดิบชั้นเยี่ยม จึงเป็นเบียร์ที่ให้ รสชาติดี มีความเข้มข้นของบาร์เลย์ และฮอพแท้ 100% น้ำดื่มตราสิงห์ ผลิตจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีคุณภาพ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยโอโซนและรังสียูวี แล้วจึงปิดผนึกด้วยวิธีไมโครฟิลเตอร์ เพื่อรับประกันความบริสุทธิ์ สะอาดอย่างแท้จริง โซดาตราสิงห์ จากแหล่งน้ำธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน แล้วจึงเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ให้พรายฟองซ่า... ช่วยเพิ่มรสชาติให้เครื่องดื่มอร่อยซาบซ่ายิ่งขึ้น เพอร์ร่า จากแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติใต้ดินอุดมสมบูรณ์ ที่สะสมแร่ธาตุยาวนาน จึงเป็นน้ำแร่ที่เปี่ยมด้วยแร่ธาตุที่เป็นคุณประโยชน์ต่อร่างกาย เบียร์สิงห์ไล้ท์ ปริมาณแอลกอฮอล์ 4.0% ผลิตภัณฑ์ไลท์เบียร์จากสิงห์ คอร์เปอเรชั่น เบียร์คุณภาพ ที่ผ่านขั้นตอนการคัดสรรวัตถุดิบ และการผลิตอันพิถีพิถันครั้งแล้วครั้งเล่า จนเกิดเป็น สิงห์ไลท์..เบียร์ที่เป็นตัวแทนของความสนุก สดชื่น และมีชีวิตชีวาให้คุณเปิดรับด้านเบาๆ ของชีวิต ด้วยปริมาณแอลกอฮอล์ 4% รสชาตินุ่ม ดื่มง่าย แคลอรี่ต่ำ เบียร์ลีโอ ปริมาณแอลกอฮอล์ 5.0% เบียร์ลาเกอร์ที่เปี่ยมไป ด้วยรสชาตินุ่มอย่างลงตัว นับเป็นอีกสไตล์ที่ถูกใจคอเบียร์
ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา
กลุ่มบริษัทผลิต ในเครือ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
มีความยินดีที่ต้อนรับผู้ที่สนใจจะร่วมงานกับเรา หากคุณอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานผลิตของเรา สามารถดูตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณและสมัครเข้ามาได้ค่ะ
ดูเพิ่มเติม
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
หัวหน้าหน่วย Yeast House
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
1.วางแผนและควบคุมการจัดการยีสต์ให้เพียงพอต่อการผลิต
2.วิเคราะห์ปัญหา ตัดสินใจแก้ไข ตามที่มาตรฐานกําหนด ตลอดจนควบคุมวัตถุดิบในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิตให้ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด
3.ควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และแผนงานที่กําหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทําและตรวจสอบเอกสารข้อมูลเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบข้อมูล
4.ติดต่อประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามงานบํารุงรักษาอาคารสถานที่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นักวิทยาศาสตร์
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
1.ตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์เบียร์หลังการบรรจุ ด้วยความถูกต้อง แม่นยําและทันเวลา เพื่อสนับสนุนให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพสารเคมีในกระบวนการบรรจุเบียร์ สารเคมีที่ใช้ในการทําความสะอาดของสายการบรรจุด้วยความถูกต้องแม่นยําและทันเวลา เพื่อสนับสนุนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ทวนสอบเครื่องจักรในกระบวนการบรรจุที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณภาพ
4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ2
• ปฏิบัติงามตามนโยบายบริษัทฯ พิมพ์จกหมายและเอกสารตาสงๆทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• จัดตารางนัดหมายให้กับผู้บังคับบัญชา
• ประสานงานนัดหมายกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• ตรวจสอบเอกสารลงนามและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
• จัดการประชุม เตรียมเอกสารในการประชุม จัดทำรายงานการประชุม
• ดำเนินงานจัดเก็บเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสังกัดฝ่ายที่รับผิดชอบ
• ต้อนรับผู้บริหารและผู้มาติดต่อบุคคลสำคัญของผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
• ต้จัดทำงบประมาณเบิก-จ่ายต่างๆ
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ-เทคนิค
บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
• รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพของบริษัทได้แก่ ISO,GMP,HACCP 5ส,QCC และ Innovation
• รับผิดชอบงานเอกสารของระบบคุณภาพของบริษัท
• รับผิดชอบงานตรวจติดตามภายในและภายนอกของระบบคุณภาพของบริษัท
• รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลประสานงานที่เกี่ยวกับกฎหมายด้านอาหารและด้าน สิ่งแวดล้อม
• รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลประสานงานจัดท า KPIs,Action Plan,5ส,QCC และ Innovation
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- ศึกษา/วิเคราะห์ ออกแบบพัฒนา การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
- วิเคราะห์ปัญหา พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตด้วยระบบสารสนเทศใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ
- ควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบโครงสร้างอาคารภายในบริษัทฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ เพื่อออกแบบด้านวิศวกรรมระบบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทั้งภายใน/ภายนอกง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท เช่น QCC , Safety group และ 5ส เป็นต้น
วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
-ควบคุม โครงการติดตั้งด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงาน
-ควบคุมตรวจสอบดูแลและวางแผนซ่อมบํารุงระบบจ่ายไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยเป็นไปตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้า
-วิเคราะห์ และพัฒนาปรับปรุงระบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า และฝึกอบรมด้านเทคนิคที่สนับสนุนระบบงานในโรงงาน
-จัดทําระบบข้อมูลทางด้านไฟฟ้าในงานอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนติดต่อกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องงานทั่วไป
-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
-ควบคุม โครงการติดตั้งด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงาน
-ควบคุมตรวจสอบดูแลและวางแผนซ่อมบํารุงระบบจ่ายไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยเป็นไปตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้า
-วิเคราะห์ และพัฒนาปรับปรุงระบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า และฝึกอบรมด้านเทคนิคที่สนับสนุนระบบงานในโรงงาน
-จัดทําระบบข้อมูลทางด้านไฟฟ้าในงานอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนติดต่อกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องงานทั่วไป
-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วิศวกรอุตสาหการ
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
• ศึกษา/วิเคราะห์ ออกแบบพัฒนา การบำรุงรักษาเครื่องจักร และวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรระบบ Industrial engineering IE
• พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
• ควบคุมดูแลความปลอดภัยและระบบ Industrial engineering IE ภายในบริษัทฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
• ออกแบบด้านวิศวกรรม IE ระบบความปลอดภัย ในการทํางานเกี่ยวเนื่องกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทั้งภายในและภายนอก
• งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วิศวกรเครื่องกล
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
• ศึกษา/วิเคราะห์ ออกแบบพัฒนา การบำรุงรักษาเครื่องจักร และวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักร
• พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
• ควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรและโครงสร้างอาคารภายในบริษัทฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
• ออกแบบด้านวิศวกรรมระบบความปลอดภัย ในการทํางานเกี่ยวเนื่องกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทั้งภายในภายนอก
• งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ดูเพิ่มเติม
บุญรอดบริวเวอรี่
และกลุ่มบริษัทผลิตในเครือ
ของที่ระลึก
สินค้าของที่ระลึกภายใต้แบรนด์ "สิงห์"