ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
ก้าวหน้าและเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา
สถานที่ปฏิบัติงาน:
ทั้งหมด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
เจ้าหน้าที่บุคคล
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
• ดำเนินการจัดฝึกอบรม
• จัดทำรายงานและนำส่งข้อมูลการจัดฝึกอบรมของบริษัทฯ ต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
• ประสานงานการจัดฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม
• ติดตามผลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
• จัดส่งแบบแสดงการส่งเงินสมทบประจำปีต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
• สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม
• ร่วมจัดการต้อนรับคณะเยี่ยมชม
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
นักวิทยาศาสตร์
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
-ควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์เบียร์ โซดา-น้ำดื่ม ตาม Work Instruction สรุปข้อมูลและรายงานผล
-ดูแลและควบคุมเครื่องมือวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน
-ตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจคุณภาพบรรจุภัณฑ์เบียร์ โซดา-น้ำดื่ม ตาม Work Instruction
-จัดทำแผนการสุ่มตัวอย่างและควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนรับเข้า
-วางแผนทดลองคุณภาพบรรจุภัณฑ์
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
• ดูแลจัดเก็บเอกสาร ตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานภายใน และภายนอกบริษัทก่อนนำเสนอ เพื่อลงนามอนุมัติ
• ดูแลครุภัณฑ์ภายในสำนักงาน
• จัดเตรียมการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
• ร่วมดูแลต้อนรับผู้มาติดต่อกรรมการผู้จัดการ และการนัดหมาย
• ประสานงานการเดินทาง พร้อมทั้งเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนของกรรมการผู้จัดการ
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
• ติดต่อประสานงานเรื่องการเยี่ยมชมบริษัท
• เป็นผู้นำชม Plant tour
• งานบริการและต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม และดูงานของบริษัท
• งานดูแลการขาย Singha Shop
• พัฒนาและ Update website ของบริษัท
• ดูแลรับผิดชอบการเยี่ยมชม หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
นักบัญชี
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
-ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน
-จัดทำและควบคุมรายการรับ-จ่ายเงินสดย่อย
-จัดทำรายงานกระทบเงินสดย่อยคงเหลือ การจ่ายเช็ค
-จัดทำระบบงานลูกหนี้ ตรวจสอบรายการรับชำระจากลูกหนี้พร้อมออกใบเส็จรับเงิน
-จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประชาสัมพันธ์)
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
-ประสานงานเยี่ยมชมบริษัท
-ผู้นำชม Plant Tour
-งานบริการและต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมและดูงานของบริษัท
-งานดูแลการขาย Singha Shop
-พัฒนาและ Update Website ของบริษัท
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
วิศวกรระบบควบคุม
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
-ออกแบบ วางแผน และควบคุมงานติดตั้งเครื่องจักร การซ่อมบำรุง
-ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ
-ประสานงานการตรวจรับงานโครงการ จัดทำรายงานความคืบหน้างานโครงการ และงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
-จัดทำรายงาน ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ งานโครงการต่างๆ ด้านต้นทุนและบุคลากร
-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
พนักงานระบบคุณภาพ
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
• ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (Internal Audit)
• รับเรื่องติดตามประเด็นสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจากหน่วยงานภายใน (NCR) ติดตามใบคำร้องขอแก้ไข (CAR) รับตรวจสินค้าชดเชย
• รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า (CCR) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (ประจำจ.นครปฐม)
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
-วางแผนการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามและสรุปผลการตรวจติดตามรายงานต่อผู้บริหาร
-จัดทำ แก้ไข ยกเลิกและควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
-ติดตามผลการแก้ไขและป้องกันประเด็นความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ที่เกิดจากการตรวจติดตามภายในและภายนอก
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
ช่าง (คอมพิวเตอร์สำนักงาน)
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
• แก้ไขปัญหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายพร้อมบันทึกประวัติการซ่อมบำรุง
• งานติดตั้งโปรแกรมพร้อมให้คำแนะนำผู้ใช้งานทางด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์
• บำรุงรักษาระบบดับเพลิงในห้องควบคุมไฟฟ้าด้วยก๊าซไนโตรเจน และสัญญาณเตือนไฟไหม้
• รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาต่างๆ
• สนับสนุนระบบบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและให้ความร่วมมือกับกิจกรรม QCC
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
ดูเพิ่มเติม