ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
ก้าวหน้าและเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา
สถานที่ปฏิบัติงาน:
ทั้งหมด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
• ดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อขจัดและควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย
• ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการเกิดอันตรายพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน
• ประสานการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (ประจำ จ.ปทุมธานี)
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
-ดูแลระบบคุณภาพทางด้านความปลอดภัยของอาหาร
-เลขานุการกิจกรรม QCC
-7ส และ Innovation
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
วิศวกรระบบควบคุม
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
1. ออกแบบและติดตั้ง แก้ไขและปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ
2. วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
3. จัดเก็บและจัดทำรายงานปัญหาการขัดข้องระบบควบคุมอัตโนมัติ
4. จัดเก็บข้อมูลและสำรองโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
5. สำรวจ ออกแบบ วางแผนและควบคุมงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน