ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
ก้าวหน้าและเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา
สถานที่ปฏิบัติงาน:
ทั้งหมด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
พนักงานผลิต
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- ปฏิบัติงานตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์ภายในไลน์การผลิต
- จดบันทึกเอกสารข้อมูลการผลิตลงในใบ check list ตามระบบมาตรฐาน
- ดูแลความสะอาด ทำความสะอาดในไลน์การผลิต
- ปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO/GMP/HACCP/Safety
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
พนักงานควบคุมกรองน้ำ-บำบัดน้ำทิ้ง
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ2
- ปฏิบัติงานควบคุมกรองน้ำ-บำบัดน้ำทิ้ง และปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี
- แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
- บำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ ISO/GMP/HACCP/Safety
- ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทกำหนด
- และปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
ช่างเครื่องกล
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
- บำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเบียร์
- บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานประจำปี (PM,OH)
- จัดเตรียม อะไหล่ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาเครื่องจักร
- จัดทำรายงานการบำรุงรักษาเครื่องจักร
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
ช่างทั่วไป
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
- งานเชื่อมประกอบท่อต่าง ๆ (เชื่อมไฟฟ้า, อาร์กอน)
- ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
- ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร เช่น พื้น ผนัง ประตู
- ติดตั้งระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม เช่น สุขภัณฑ์ ระบบท่อประปา
- บำรุงรักษาอาคารสถานที่ตามแผน PM
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ 1
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- ปฏิบัติงานตามยโยบายบริษัทฯ ศึกษา/วิเคราะห์ ออกแบบพัฒนา
- การบำรุงรักษาเครื่องจักร และวิเคราะห์ปัญหา เครื่องจักรระบบ Mechatronics engineering
- พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
- ควบคุมดูแลความปลอดภัย และระบบ Mechatronics engineering ภายในบริษัทฯ
- ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ เพื่อออกแบบด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์/ ระบบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวเนื่องกับเครื่องจักรอุตสาหการผลิต ทั้งภายใน/ภายนอกและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
นักวิทยาศาสตร์-จุลชีววิทยา 1
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- ปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัทฯ และคำสั่งผู้บังคับบัญชา/ศึกษา/
- รับผิดชอบงานวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์โซดาและน้ำดื่ม,รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ทั้งงานเคมี และ จุลชีววิทยา
- การทบทวน HACCP Plan, การทบทวนมาตรการการป้องกันต่างๆ และ มีความรู้ความเข้าใจ ในระบบประกันคุณภาพ
- มีทักษะการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์และจัดทำเอกสารวิเคราะห์ รับรองระบบ ISO/NSF ในเรื่องการขอความร่วมมือ และ การลงมือทำกรณีที่มีข้อกำหนดใหม่ หรือ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติตาม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- ปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัทฯ พิมพ์จดหมายและเอกสารต่างๆทั้งภาษาไทยและภาษอังกฤษ
- จัดตารางนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชาและประสานงานนัดหมายกับบุคคลทั้งภานในและภายนอกองค์กร
- ตรวจสอบเอกสารลงนามและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- จัดการประชุดเตรียมเอกสารในการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม
- ดำเนินงานจัดเก็บเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสังกัดฝ่ายผลิต2
- ต้อนรับผู้บริหารและผู้มาติดต่อบุคคลสำคัญของผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- จัดทำงบประมาณเบิก-จ่ายต่างๆ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
วิศวกรไฟฟ้าควบคุม
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
-ดูแลระบบควบคุมกระบวนการผลิต ระบบ SCADA ,ออกแบบเขียนโปรแกรมและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ
-ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Software , Hardware, เครือข่าย, สำรองข้อมูลต่างๆในระบบกระบวนการผลิต
-ดูแลงาน Project และงานจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลระบบ Smart Factory และ ระบบสารสนเทศระดับพื้นฐาน
-กิจกรรมต่างๆของบริษัทที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
พยาบาล
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- ทำการรักษาพยาบาลเบื้อต้น
- ดูแลและนำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ
- ประสานงานหรือจัดทำการตรวจสุขภาพกรณีต่างๆ ประสานงานและติดต่อกับสำนักงานประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนและบริษัทประกันสุขภาพหมู่ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับให้แก่พนักงาน
- จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อให้พนักงานได้รับการดูแลที่ดีตามมาตรฐานและขั้นตอนที่ถูกต้อง
- รับผิดชอบการบริการขายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกใน สิงห์ชอปให้มีประสิทธิภาพ
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
หัวหน้าหน่วยการเงิน
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
-ตรวจสอบเอกสารด้านการรับ-จ่าย และติดตามหนี้ค้างรับชำระเกินกำหนด
-จัดทำแผนการรับ-จ่าย เงินประจำเดือน รวมถึงจัดทำข้อมูลเงินปันผลผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารด้านการเงินของบริษัท เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
-ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำข้อมูลและงบการเงิน (Financial statement) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้านการบัญชี-การเงินของบริษัท
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
ดูเพิ่มเติม