ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
ก้าวหน้าและเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา
สถานที่ปฏิบัติงาน:
ทั้งหมด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
Financial Strategist
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

Job Responsibilities:

1. Bring consultant framework and approach to work to Boonrawd and other Group

2. Create and complete business plan.

3. Create feasibility models for projects assigned.

4. Create framework for money control in cooperation with shared services.

Qualifications:

1. Bachelor Degree or higher in Finance

2. 3-4 years experience in management consultant background.

3. Must have backgound of Finance and Accounting.

4. Proficient in English and Thai

5. Operational skills and multitasking skills.

6. Self-starter, self-motivated and entrepreneruial mindset.

7. Working well under pressure situation in any circumstance.

 Interesting, plese contact Khun Nutthanin S. by 02-242-4300

Operational Strategist
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

Job Responsibilities:

1. Bring consultant framework and approach to work to Boonrawd and other Group

2. Create and complete business plan.

3. Create feasibility models for projects assigned.

4. Create framework for money control in cooperation with shared services.

Qualifications:

1. Bachelor Degree or higher in Finance

2. 3-4 years experience in management consultant background.

3. Must have backgound of Finance and Accounting.

4. Proficient in English and Thai

5. Operational skills and multitasking skills.

6. Self-starter, self-motivated and entrepreneruial mindset.

7. Working well under pressure situation in any circumstance.

 Interesting, plese contact Khun Nutthanin S. by 02-242-4300

Graphic Designer
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

Specifications:

 • Create/Design/Edit contents in printed and 3D format for; OOH media, POSM in-store, Packaging, Premiums, Digital (images, VDO) in Facebook, Instagram, etc
 • Coordinate with other related functions to get the contents/ feedbacks /approval as to deliver the works on time
 • Ensure all works adheres to the quality standards regarding appearance, contents ie. Accuracy, branding guidelines.
 • Prepare, archive all working files in system ready for use when requested by internal or external parties

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Graphic Design/ Computer Science or related fields
 • Minimum 3 years working experience in Graphic Design, Age between 24-30 years
 • Have a working knowledge in computer design application ie. Adobe Illustrator, Photoshop
 • Proficiency in Drawing/ Photo Retouch
 • Strong organizational, time management and communication skills are essential
 • Able to read & write in English

Work location: Singha Complex, Asoke Road

Intereseting, please contact Khun Nutthanin by 02-242-4300

Account supervisor (ประจำการ : บริษัท ไอ.วี.จี.จำกัด (ไร่พีบี วัลเล่ย์ ปากช่อง))
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)

 • ชาย/หญิง
 • อายุ 25 – 35  ปี
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขางานบัญชี/การเงิน
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบระบบบัญชี ให้เป็นตามมาตรฐานระบบบัญชีและประมวลรัษฎากร
 • มีความเข้าใจภาษีอากร

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ

 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ  ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1
 • จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
 • บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
 • จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
 • ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว
 • จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา

สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร.062-615-6555   คุณจุไรวรรณ ธรรมขันธ์  หรือส่งเมลล์ที่   juraiwant@khaoyaiwinery.com

วิศวกรเครื่องกล(การบรรจุ) จ.ปทุมธานี
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ออกแบบ พัฒนาเครื่องจักรและระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายการบรรจุเบียร์, โซดา-น้ำดื่ม
2. งานติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสายการบรรจุเบียร์, โซดา-น้ำดื่ม
3. งานกำหนดมาตรฐานและงานฐานข้อมูลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสายการบรรจุเบียร์, โซดา-น้ำดื่ม
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
• เพศ ชาย/หญิง
• อายุ 24 - 30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
• ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี

วิศวกรเครื่องกล (จ.ปทุมธานี)
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ออกแบบและดูแลการทำงานระบบเครื่องกลการผลิตและระบบต้นกำลัง
 2. ตรวจสอบและออกแบบมาตรการซ่อมบำรุง
 3. ออกแบบระบบอนุรักษ์พลังงาน โครงการติดตั้งเครื่องจักรการผลิตต่างๆ
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 24 - 30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี
นักวิทยาศาสตร์ด้านเคมีและบรรจุภัณฑ์(สถานที่ปฏิบัติงานจังหวัด ปทุมธานี)
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 27 ถึง 30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 4-7 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • บุคลิกดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ

 • วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • ตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์
 • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-242-4300  คุณณัฏฐ์ธนิน สุทธิธรรมเกษม (เอ็ม)

หรือส่งเมลได้ที่ nutthanin_s@boonrawd.co.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ (สถานที่ปฏิบัติงานจังหวัด ปทุมธานี)
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร,เทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 38 ถึง 40 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านธุรกิจอาหาร 10 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • บุคลิกดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ

 • แนะนำบริษัท ติดต่อประสานลูกค้าทั้งในเครือ และลูกค้าภายนอก
 • ศึกษา Trend อาหารเพื่อร่วมในการนำเสนอผลิตภัณฑ์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-242-4000 ต่อ 4578 คุณธนันพัชญ์ เลาหรัชตธานินทร์ ( หนึ่ง )

หรือส่งเมลได้ที่ thananphat_l@boonrawd.co.th

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร(สถานที่ปฏิบัติงานจังหวัด ปทุมธานี)
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร , เทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ถึง 27 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • บุคลิกดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวิจัยและพัฒนา
 • ทดลองและทดสอบผลิตภัณฑ์ที่วิจัยและพัฒนา
 • สามารถทำอาหารได้และเข้าครัวได้
 • ศึกษา Trend อาหารเพื่อร่วมในการนำเสนอผลิตภัณฑ์
 • สรุปรายงานการทดลองในแต่ละครั้ง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-242-4396  คุณวรรศิกา รักศิลป์

โทร. 02-242-4000 ต่อ 4539 คุณพัทธดนย์ มาคะสมิต

หรือส่งเมลได้ที่ wansika_r@boonrawd.co.th /  patthadon_m@boonrawd.co.th

 

พนักงานปฏิบัติการครัว (สถานที่ปฏิบัติงานจังหวัด ปทุมธานี)
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ2

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)

 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา คหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 20 ถึง 25 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • บุคลิกดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • ทดลองและทดสอบผลิตภัณฑ์ที่วิจัยและพัฒนา
 • สามารถทำอาหารได้และเข้าครัวได้
 • ศึกษา Trend อาหารเพื่อร่วมในการนำเสนอผลิตภัณฑ์
 • สรุปรายงานการทดลองในแต่ละครั้ง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-242-4396  คุณวรรศิกา รักศิลป์

โทร. 02-242-4000 ต่อ 4539 คุณพัทธดนย์ มาคะสมิต

หรือส่งเมลได้ที่ wansika_r@boonrawd.co.th /  patthadon_m@boonrawd.co.th

ดูเพิ่มเติม