ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
ก้าวหน้าและเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา
สถานที่ปฏิบัติงาน:
ทั้งหมด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
-ควบคุม โครงการติดตั้งด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงาน
-ควบคุมตรวจสอบดูแลและวางแผนซ่อมบํารุงระบบจ่ายไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยเป็นไปตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้า
-วิเคราะห์ และพัฒนาปรับปรุงระบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า และฝึกอบรมด้านเทคนิคที่สนับสนุนระบบงานในโรงงาน
-จัดทําระบบข้อมูลทางด้านไฟฟ้าในงานอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนติดต่อกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องงานทั่วไป
-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
• ประสานงานต่ออายุเอกสารสำคัญต่างๆกับหน่วยงานราชการ และจัดทำเอกสารสำคัญสาธารณูปโภค
• ประสานงานกับสรรพสามิตจังหวัด ส่งเอกสารและนำส่งภาษีประจำเดือน
• ควบคุมเอกสารหนังสือภายในและภายนอกที่สำคัญของบริษัทฯ
• ปฏิบัติงานต้อนรับสำหรับผู้เยี่ยมชมโรงงาน เป็นวิทยากรในการต้อนรับการเยี่ยมชมภายในกับบุคคลภายนอก
• งานบริหารการจัดการสิงห์ชอร์ป
• ติดตามคู่สัญญาบริการในการเข้าปฏิบัติงานภายในและตรวจสอบ
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม)
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
• จัดเก็บ/รวบรวม Training Need จากทุกหน่วยงาน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาในจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
• ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมประจำปี ทั้งภายใน และภายนอก
• จัดเก็บ/รวบรวมแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) และติดตามผลการพัฒนาตามแผนการฝึกอบรมของแต่ละหน่วยหน่วยงาน
• วิเคราะห์ จัดทำ และปรับปรุง Job Competency ของทุกตำแหน่งให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร
• จัดเก็บ/รวบรวมเอกสารการฝึกอบรม และบันทึกประวัติการฝึกอบรมของพนักงานในระบบ SAP เพื่อเป็นหลักฐานในการฝึกอบรม
• ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด และกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องในงานฝึกอบรม
• ยื่นรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
-ควบคุม โครงการติดตั้งด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงาน
-ควบคุมตรวจสอบดูแลและวางแผนซ่อมบํารุงระบบจ่ายไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยเป็นไปตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้า
-วิเคราะห์ และพัฒนาปรับปรุงระบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า และฝึกอบรมด้านเทคนิคที่สนับสนุนระบบงานในโรงงาน
-จัดทําระบบข้อมูลทางด้านไฟฟ้าในงานอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนติดต่อกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องงานทั่วไป
-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
ช่างเทคนิคไฟฟ้า
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเมื่อเกิดการขัดข้อง
2. บำรุงรักษาตามแผนงานประจำปี
3. สอบเทียบเครื่องมือวัด พร้อมทั้งซ่อมบำรุงระบบป้องกันและระบบเตือนไฟไหม้
ระบบการดับเพลิงในห้องควบคุมไฟฟ้าด้วยไนโตรเจน
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
วิศวกรระบบควบคุม
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
1.ออกแบบ ติดตั้ง และแก้ไขรวมถึงปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
2.วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
3.จัดเก็บและจัดทํารายงานปัญหาการขัดข้องของระบบควบคุมอัตโนมัติ
4.จัดเก็บข้อมูลและสํารองโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
5.สํารวจ ออกแบบ วางแผน และควบคุมงานโครงการก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักร
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
วิศวกร ระบบควบคุม
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
-ออกแบบ,ติดตั้ง และแก้ไขรวมถึงปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
-วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
-จัดเก็บและจัดทำรายงานปัญหาการขัดข้องของระบบควบคุมอัตโนมัติ
-จัดเก็บข้อมูลและสำรองโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
-สำรวจ ออกแบบ วางแผน และควบคุมงานโครงการก่อสรา้ง และติดตั้งเครื่องจักร
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
วิศวกรอุตสาหการ
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
-ควบคุมและอำนวยการโครงการด้านวิศวกรรมต่างๆในสายการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
-พัฒนาและปรับปรุงระบบงานต่างๆเพื่อสนับสนุนสายงานด้านการผลิต
-วิเคราะห์สาเหตุและค้นหาวิธีการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาระบบงานต่างๆ
-ตรวจสอบ บันทึก และรวบรวมปัญหาของเครื่องจักรต่างๆมีผลกระทบต่อเนื่องกับ OEE เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
พนักงานคุมเครื่อง
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ2
ดูแลควบคุมเครื่องจักรตามแผนการผลิต
รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรในขั้นต้น
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
• ติดต่อประสานงานเรื่องการเยี่ยมชมบริษัท
• เป็นผู้นำชม Plant tour
• งานบริการและต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม และดูงานของบริษัท
• งานดูแลการขาย Singha Shop
• พัฒนาและ Update website ของบริษัท
• ดูแลรับผิดชอบการเยี่ยมชม หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน