ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
ก้าวหน้าและเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา
สถานที่ปฏิบัติงาน:
ทั้งหมด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
หัวหน้าหน่วย Yeast House
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
1.วางแผนและควบคุมการจัดการยีสต์ให้เพียงพอต่อการผลิต
2.วิเคราะห์ปัญหา ตัดสินใจแก้ไข ตามที่มาตรฐานกําหนด ตลอดจนควบคุมวัตถุดิบในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิตให้ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด
3.ควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และแผนงานที่กําหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทําและตรวจสอบเอกสารข้อมูลเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบข้อมูล
4.ติดต่อประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามงานบํารุงรักษาอาคารสถานที่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
นักวิทยาศาสตร์
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
1.ตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์เบียร์หลังการบรรจุ ด้วยความถูกต้อง แม่นยําและทันเวลา เพื่อสนับสนุนให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพสารเคมีในกระบวนการบรรจุเบียร์ สารเคมีที่ใช้ในการทําความสะอาดของสายการบรรจุด้วยความถูกต้องแม่นยําและทันเวลา เพื่อสนับสนุนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ทวนสอบเครื่องจักรในกระบวนการบรรจุที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณภาพ
4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ2
• ปฏิบัติงามตามนโยบายบริษัทฯ พิมพ์จกหมายและเอกสารตาสงๆทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• จัดตารางนัดหมายให้กับผู้บังคับบัญชา
• ประสานงานนัดหมายกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• ตรวจสอบเอกสารลงนามและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
• จัดการประชุม เตรียมเอกสารในการประชุม จัดทำรายงานการประชุม
• ดำเนินงานจัดเก็บเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสังกัดฝ่ายที่รับผิดชอบ
• ต้อนรับผู้บริหารและผู้มาติดต่อบุคคลสำคัญของผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
• ต้จัดทำงบประมาณเบิก-จ่ายต่างๆ
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ-เทคนิค
บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
• รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพของบริษัทได้แก่ ISO,GMP,HACCP 5ส,QCC และ Innovation
• รับผิดชอบงานเอกสารของระบบคุณภาพของบริษัท
• รับผิดชอบงานตรวจติดตามภายในและภายนอกของระบบคุณภาพของบริษัท
• รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลประสานงานที่เกี่ยวกับกฎหมายด้านอาหารและด้าน สิ่งแวดล้อม
• รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลประสานงานจัดท า KPIs,Action Plan,5ส,QCC และ Innovation
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บุคคล(เงินเดือนค่าจ้าง)
บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
-จัดทำเงินเดือน ค่าจ้าง สรุปรายการจ่ายเงินเดือนพนักงาน
-จัดทำทะเบียนและแฟ้มประวัติพนักงานเป็นรายบุคคล
-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บุคคล(ค่าล่วงเวลา)
บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
-สรุปและตรวจสอบวันที่มาทำงาน และการทำงานล่วงเวลา และทำงานในวันหยุด
-จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าล่วงเวลา
-ดูแลเรื่องข้อมูล และรายละเอียดการลาของพนักงาน
-ร่วมจัดทำรายงานบันทึกเวลาทำงาน เพื่อให้พนักงานได้รับค่าล่วงเวลาที่ถูกต้อง
-ถ่ายรูปกิจกรรมต่างๆของบริษัท และลงหน้าWeb บริษัท
-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- ศึกษา/วิเคราะห์ ออกแบบพัฒนา การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
- วิเคราะห์ปัญหา พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตด้วยระบบสารสนเทศใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ
- ควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบโครงสร้างอาคารภายในบริษัทฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ เพื่อออกแบบด้านวิศวกรรมระบบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทั้งภายใน/ภายนอกง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท เช่น QCC , Safety group และ 5ส เป็นต้น
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
พนักงานควบคุมเครื่อง (QR Code)
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ4
-
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
พนักงานระบบคุณภาพงาน
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
ปฏิบัติงานรับผิดชอบ การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพงานของบริษัทจากทุกหน่วยงานให้เป็นหมวดหมู่
และสนับสนุนงานต่างๆของงานแผนกระบบคุณภาพ
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
พนักงานควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
ปฏิบัติงานรับผิดชอบ การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ก่อนเข้าไลน์การผลิต
ตรวจสอบค่าควบคุมต่างๆของเครื่องจักในไลน์การผลิต และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนเข้าพื้นที่จัดเก็บที่คลังสินค้า
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
ดูเพิ่มเติม