ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
ก้าวหน้าและเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา
สถานที่ปฏิบัติงาน:
ทั้งหมด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
นักวิทยาศาสตร์ (วัสดุและบรรจุภัณฑ์)
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
1.ดำเนินการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในระบบควบคุมคุณภาพ
2.ดูแลเครื่องมือและการสอบเทียบเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบบรรจุภัณฑ์
3.จัดทำรายงานบันทึกคุณภาพของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ สรุปผลการตรวจสอบประจำวัน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
4.วิเคราะห์ผลตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพบรรจุภัณฑ์ หาวิธีแก้ไขปรับปรุง และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
5.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของบรรจุภัณฑ์ (Specification) ปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บุคคล(สวัสดิการ)
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ได้แก่
1. งานสวัสดิการตามกฎหมาย และสวัสดิการที่บริษัทฯจัดให้
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมงานด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและพนักงานทุกระดับ
3. ตรวจสอบและดูแลการใช้สวัสดิการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
วิศวกรระบบควบคุม
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
1. ออกแบบและติดตั้ง แก้ไขและปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ
2. วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
3. จัดเก็บและจัดทำรายงานปัญหาการขัดข้องระบบควบคุมอัตโนมัติ
4. จัดเก็บข้อมูลและสำรองโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
5. สำรวจ ออกแบบ วางแผนและควบคุมงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
นักวิทยาศาสตร์
บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
1. ดูแลรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยาตั้งแต่น้ำบาดาล น้ำในกระบวนการกรองน้ำ และผลิตภัณฑ์
2. ดูแลรับผิดชอบในการปล่อยจ่ายผลิตภัณฑ์
3. จัดเตรียมวิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง และบำรุงรักษาเครื่องมือทุกชนิดที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการ
4. ดูแลรับผิดชอบในการลงบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีและจุลชีววิทยา
5. ดูแลรับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
1. ดำเนินการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในระบบควบคุมคุณภาพ
2. ดูแลเครื่องมือ และการสอบเทียบเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบบรรจุภัณฑ์
3. จัดทำรายงานบันทึกคุณภาพของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ สรุปผลการตรวจสอบประจำวัน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
4. วิเคราะห์ผล ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพบรรจุภัณฑ์ หาวิธีการแก้ไขปรับปรุง และป้องกันมิให้เกิดซ้ำ
5. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของบรรจุภัณฑ์(Specification),ปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย และถูกต้องตามหลักการใช้งาน
6. ตรวจเยี่ยมผู้ขาย และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขายเพื่อพัฒนาศักยภาพร่วมกัน
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
นักวิทยาศาสตร์
บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
1. ดูแลรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยาของน้ำบาดาล น้ำในกระบวนการกรองน้ำและผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2. ดูแลคุณภาพในกระบวนการผลิต วัตถุดิบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
3. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำบาดาลทางเคมีและทางจุลชีววิทยา
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน