ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
ก้าวหน้าและเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา
สถานที่ปฏิบัติงาน:
ทั้งหมด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
พนักงานพัสดุ-จัดเก็บอะไหล่
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
- รับมอบพัสดุ อะไหล่จากผู้ขาย รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน
- จัดเก็บพัสดุ อะไหล่เข้าคลังตามพื้นที่ที่กำหนด
- จ่ายพัสดุ อะไหล่
- ติดป้ายบ่งชี้ในกรณีที่ต้องจัดวางพัสดุอะไหล่ที่มีขนาดใหญ่นอกพื้นที่ที่กำหนด
- ตรวจนับยอดคงเหลือพัสดุอะไหล่ประจำเดือน
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
- สำรวจ ออกแบบ วางแผน และควบคุมงานโครงการก่อสร้าง และติดตั้ง เครื่องจักรควบคุมการติดตั้งเครื่องจักรและงานก่อสร้าง
- ควบคุมกระบวนการบำบัดน้ำทิ้ง
- ประสานงานการตรวจรับงานโครงการ จัดทำรายงานความคืบหน้างานโครงการ และงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
- วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำทิ้งพร้อมทั้งจัดทำรายงานสถิติ และข้อมูลผล การทำงานของระบบบำบัดน้ำทิ้ง

https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
พนักงานธุรการ
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
ทำหน้าที่ดูแลงานเอกสารและงานประสานต่างๆในผู้จัดการแผนกผลิต

- จัดทำเอกสารการต่างๆให้ผู้จัดการแผนกผลิต
- ประสานงานข้อมูลต่างๆให้ผู้จัดการแผนกผลิตและหัวหน้าหน่วยผลิต
- ประสานงานเก็บรวบรวมข้อมูลยอดการผลิตของหัวหน้าหน่วยผลิต
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
พนักงานควบคุมเครื่อง
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ2
1. พนักงานควบคุมเครื่อง ผลิตโซดา
- ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องจักรให้สามารถผลิตได้ทำเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
- บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาเครื่องจักรเฉพาะหน้า
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร PM (Preventive Maintenance) ตามแผน

2. พนักงานควบคุมเครื่อง ผลิต PET (QR Code)
- ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องจักรให้สามารถผลิตได้ทำเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
- บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาเครื่องจักรเฉพาะหน้า
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร PM (Preventive Maintenance) ตามแผน
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
พนักงานระบบคุณภาพงาน
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
ปฏิบัติงานรับผิดชอบ การจัดเก็บ แจกจ่าย ติดตาม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพงานของบริษัทจากทุกหน่วยงานให้เป็นหมวดหมู่
และสนับสนุนงานต่างๆของงานแผนกระบบคุณภาพ เช่น การเตรียมพร้อมการตรวจประเมินทั้งภายนอกและภายนอก การจัดฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพงาน เป็นต้น
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
พนักงานควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ2
ปฏิบัติงานรับผิดชอบ การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ก่อนเข้าไลน์การผลิต
ตรวจสอบค่าควบคุมต่างๆของเครื่องจักรในไลน์การผลิต และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนเข้าพื้นที่จัดเก็บที่คลังสินค้า
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บุคคล
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
• ปฏิบัติงานด้านงานจัดการข้อมูลเวลาเข้า - ออกการปฏิบัติการ การใช้สิทธิ์ลา และการขอทำงานล่วงเวลา ของพนักงาน ในระบบ SAP-HCM(TM)
• ปฏิบัติงานด้านฝึกอบรม สนับสนุนการวางแผนการฝึกอบรม จัดอบรมตามแผน รวบรวมเอกสารประเมินผลการฝึกอบรมและบันทึกในระบบ SAP-HCM(LM), วิเคราะห์และปรับปรุง JD/JS และ Job Competency รวมถึงการรวบรวมเอกสารประเมินผล Competency, ส่งรับรองหลักสูตรกรมพัฒฯ
• ปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านสรรหาว่าจ้าง ประกาศรับสมัคร คัดเลือกใบสมัคร จัดสัมภาษณ์งาน จัดทำเอกสารการจ้างงาน และจัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่
• ปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของแผนกการบุคคล และกิจกรรมอื่นๆตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เช่น CSR และ Singha Way เป็นต้น
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
Production Supervisor
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
1.วางแผนและควบคุมการจัดการยีสต์ให้เพียงพอต่อการผลิต
2.วิเคราะห์ปัญหา ตัดสินใจแก้ไข ตามที่มาตรฐานกําหนด ตลอดจนควบคุมวัตถุดิบในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิตให้ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด
3.ควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และแผนงานที่กําหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทําและตรวจสอบเอกสารข้อมูลเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบข้อมูล
4.ติดต่อประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามงานบํารุงรักษาอาคารสถานที่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- ศึกษา/วิเคราะห์ ออกแบบพัฒนา การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
- วิเคราะห์ปัญหา พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตด้วยระบบสารสนเทศใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ
- ควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบโครงสร้างอาคารภายในบริษัทฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ เพื่อออกแบบด้านวิศวกรรมระบบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทั้งภายใน/ภายนอกง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท เช่น QCC , Safety group และ 5ส เป็นต้น
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
-ควบคุม โครงการติดตั้งด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงาน
-ควบคุมตรวจสอบดูแลและวางแผนซ่อมบํารุงระบบจ่ายไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยเป็นไปตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้า
-วิเคราะห์ และพัฒนาปรับปรุงระบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า และฝึกอบรมด้านเทคนิคที่สนับสนุนระบบงานในโรงงาน
-จัดทําระบบข้อมูลทางด้านไฟฟ้าในงานอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนติดต่อกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องงานทั่วไป
-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
ดูเพิ่มเติม