ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
ก้าวหน้าและเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา
สถานที่ปฏิบัติงาน:
ทั้งหมด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
เลขานุการฝ่ายบริหาร
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
2. จัดทำตารางนัดหมายของผู้จัดการฝ่ายบริหาร
3. จัดเก็บควบคุมเอกสารต่างๆ
4. จัดทำเอกสารทั่วไป เช่น หนังสือทางการ เบิกค่าใช้จ่าย รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร
5. จัดเตรียมการประชุม
6. ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 5 ส. - อุปกรณ์ต่างๆในฝ่ายบริหาร
7. จัดทำข้อมูลประจำปี เช่น Budget ฝ่ายบริหาร , สัญญาเช่า-บริการ รวบรวมข้อมูล KPI ประจำเดือน
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บุุคคล
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
1. นำข้อมูลเวลาปฏิบัติงานจากเครื่องบันทึกเวลาทำงาน เข้าสู่ระบบบันทึกเวลาการทำงาน
2. รวบรวมตารางเวลาการปฏิบัติงาน
3. ตรวจสอบข้อมูลเวลาพักของพนักงาน
4. จัดทำรายงานข้อมูลเวลาการปฏิบัติงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บุคคล
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
-ดำเนินการจ้างบุคลากรเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
-รวบรวมและจัดเก็บเอกสารใบลา บันทึกการลาลงในระบบพร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิการลาและจัดทำรายงานการลา
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
วิศวกร ระบบควบคุม
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
-ออกแบบ,ติดตั้ง และแก้ไขรวมถึงปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
-วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
-จัดเก็บและจัดทำรายงานปัญหาการขัดข้องของระบบควบคุมอัตโนมัติ
-จัดเก็บข้อมูลและสำรองโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
-สำรวจ ออกแบบ วางแผน และควบคุมงานโครงการก่อสรา้ง และติดตั้งเครื่องจักร
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
วิศวกรไฟฟ้าควบคุม
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
1.ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบ Automation กระบวนการผลิต
2.วิเคราะห์สาเหตุและค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้าน Automation กระบวนการผลิตที่เกิดขึ้น
3.ควบคุมโครงการติดตั้งด้านวิศวกรรมไฟฟ้าควบคุมในโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
4.ควบคุมโครงการติดตั้งด้านวิศวกรรมไฟฟ้าควบคุมในโรงงานให้การติดตั้งเป็นไปถูกต้องตามมาตรฐาน
5.สนับสนุน งานระบบควบคุมกระบวนการผลิตและระบบ Automation ของบริษัท
6.สนับสนุน งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในส่วนของระบบ Automation
7.สนับสนุน งานวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรเชิงป้องกันประจำปีในกระบวนการผลิต
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
วิศวกรระบบควบคุม
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
1. ออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ
2. แก้ไขและปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ
3. วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
4. สำรวจ ออกแบบ วางแผนและควบคุมงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร
5. จัดเก็บและจัดทำรายงานปัญหาการขัดข้องระบบควบคุมอัตโนมัติ
6. สนับสนุนระบบบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
1. วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรตามWork Instruction
2. แนะนำ กำกับดูแลการเดินเครื่องจักร,การใช้ไอน้ำจากแหล่งภายนอก,การใช้ Bioas,การผลิตและการจ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,การอบยีสต์แห้งและจ่ายกากข้าวมอลท์
3. ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเมื่อเกิดการขัดข้องเครื่องจักรในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานการซ่อมบำรุง
4. ให้คำปรึกษา แนะนำ การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงเครื่องจักรในความรับผิดชอบ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน