ไทย EN
PLANT OF BOONRAWD PRODUCTS PLANT TOUR NEWS & EVENT SOUVENIR CAREERS CONTACT US
CAREERS AT BOONRAWD
CAREERS AT BOONRAWD
Manufacturing company group under Boonrawd Brewery Co., Ltd.
We welcomes to the manufacturing company group of Boonrawd Brewery Co., Ltd. Please select and apply below and we will be in touch for interview you soon.
VIEW ALL
JOBS OPENING
หัวหน้าหน่วย Yeast House
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
1.วางแผนและควบคุมการจัดการยีสต์ให้เพียงพอต่อการผลิต
2.วิเคราะห์ปัญหา ตัดสินใจแก้ไข ตามที่มาตรฐานกําหนด ตลอดจนควบคุมวัตถุดิบในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิตให้ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด
3.ควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และแผนงานที่กําหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทําและตรวจสอบเอกสารข้อมูลเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบข้อมูล
4.ติดต่อประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามงานบํารุงรักษาอาคารสถานที่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นักวิทยาศาสตร์
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
1.ตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์เบียร์หลังการบรรจุ ด้วยความถูกต้อง แม่นยําและทันเวลา เพื่อสนับสนุนให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพสารเคมีในกระบวนการบรรจุเบียร์ สารเคมีที่ใช้ในการทําความสะอาดของสายการบรรจุด้วยความถูกต้องแม่นยําและทันเวลา เพื่อสนับสนุนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ทวนสอบเครื่องจักรในกระบวนการบรรจุที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณภาพ
4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
POSITION2
• ปฏิบัติงามตามนโยบายบริษัทฯ พิมพ์จกหมายและเอกสารตาสงๆทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• จัดตารางนัดหมายให้กับผู้บังคับบัญชา
• ประสานงานนัดหมายกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• ตรวจสอบเอกสารลงนามและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
• จัดการประชุม เตรียมเอกสารในการประชุม จัดทำรายงานการประชุม
• ดำเนินงานจัดเก็บเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสังกัดฝ่ายที่รับผิดชอบ
• ต้อนรับผู้บริหารและผู้มาติดต่อบุคคลสำคัญของผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
• ต้จัดทำงบประมาณเบิก-จ่ายต่างๆ
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ-เทคนิค
บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
POSITION1
• รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพของบริษัทได้แก่ ISO,GMP,HACCP 5ส,QCC และ Innovation
• รับผิดชอบงานเอกสารของระบบคุณภาพของบริษัท
• รับผิดชอบงานตรวจติดตามภายในและภายนอกของระบบคุณภาพของบริษัท
• รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลประสานงานที่เกี่ยวกับกฎหมายด้านอาหารและด้าน สิ่งแวดล้อม
• รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลประสานงานจัดท า KPIs,Action Plan,5ส,QCC และ Innovation
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
POSITION1
- ศึกษา/วิเคราะห์ ออกแบบพัฒนา การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
- วิเคราะห์ปัญหา พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตด้วยระบบสารสนเทศใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ
- ควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบโครงสร้างอาคารภายในบริษัทฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ เพื่อออกแบบด้านวิศวกรรมระบบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทั้งภายใน/ภายนอกง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท เช่น QCC , Safety group และ 5ส เป็นต้น
วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
POSITION1
-ควบคุม โครงการติดตั้งด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงาน
-ควบคุมตรวจสอบดูแลและวางแผนซ่อมบํารุงระบบจ่ายไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยเป็นไปตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้า
-วิเคราะห์ และพัฒนาปรับปรุงระบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า และฝึกอบรมด้านเทคนิคที่สนับสนุนระบบงานในโรงงาน
-จัดทําระบบข้อมูลทางด้านไฟฟ้าในงานอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนติดต่อกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องงานทั่วไป
-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
-ควบคุม โครงการติดตั้งด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงาน
-ควบคุมตรวจสอบดูแลและวางแผนซ่อมบํารุงระบบจ่ายไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยเป็นไปตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้า
-วิเคราะห์ และพัฒนาปรับปรุงระบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า และฝึกอบรมด้านเทคนิคที่สนับสนุนระบบงานในโรงงาน
-จัดทําระบบข้อมูลทางด้านไฟฟ้าในงานอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนติดต่อกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องงานทั่วไป
-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วิศวกรอุตสาหการ
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
POSITION1
• ศึกษา/วิเคราะห์ ออกแบบพัฒนา การบำรุงรักษาเครื่องจักร และวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรระบบ Industrial engineering IE
• พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
• ควบคุมดูแลความปลอดภัยและระบบ Industrial engineering IE ภายในบริษัทฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
• ออกแบบด้านวิศวกรรม IE ระบบความปลอดภัย ในการทํางานเกี่ยวเนื่องกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทั้งภายในและภายนอก
• งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วิศวกรเครื่องกล
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
POSITION1
• ศึกษา/วิเคราะห์ ออกแบบพัฒนา การบำรุงรักษาเครื่องจักร และวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักร
• พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
• ควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรและโครงสร้างอาคารภายในบริษัทฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
• ออกแบบด้านวิศวกรรมระบบความปลอดภัย ในการทํางานเกี่ยวเนื่องกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทั้งภายในภายนอก
• งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
VIEW ALL
BREWERIES AND
PRODUCT FACILITIES
SOUVENIR
The Quality souvenir of “Singha” brand.