ไทย EN
PLANT OF BOONRAWD PRODUCTS PLANT TOUR NEWS & EVENT SOUVENIR CAREERS CONTACT US
CAREERS AT BOONRAWD
CAREERS AT BOONRAWD
Manufacturing company group under Boonrawd Brewery Co., Ltd.
We welcomes to the manufacturing company group of Boonrawd Brewery Co., Ltd. Please select and apply below and we will be in touch for interview you soon.
VIEW ALL
JOBS OPENING
เลขานุการฝ่ายบริหาร
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
2. จัดทำตารางนัดหมายของผู้จัดการฝ่ายบริหาร
3. จัดเก็บควบคุมเอกสารต่างๆ
4. จัดทำเอกสารทั่วไป เช่น หนังสือทางการ เบิกค่าใช้จ่าย รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร
5. จัดเตรียมการประชุม
6. ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 5 ส. - อุปกรณ์ต่างๆในฝ่ายบริหาร
7. จัดทำข้อมูลประจำปี เช่น Budget ฝ่ายบริหาร , สัญญาเช่า-บริการ รวบรวมข้อมูล KPI ประจำเดือน
เจ้าหน้าที่บุุคคล
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
1. นำข้อมูลเวลาปฏิบัติงานจากเครื่องบันทึกเวลาทำงาน เข้าสู่ระบบบันทึกเวลาการทำงาน
2. รวบรวมตารางเวลาการปฏิบัติงาน
3. ตรวจสอบข้อมูลเวลาพักของพนักงาน
4. จัดทำรายงานข้อมูลเวลาการปฏิบัติงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เจ้าหน้าที่บุคคล
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
-ดำเนินการจ้างบุคลากรเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
-รวบรวมและจัดเก็บเอกสารใบลา บันทึกการลาลงในระบบพร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิการลาและจัดทำรายงานการลา
วิศวกร ระบบควบคุม
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
-ออกแบบ,ติดตั้ง และแก้ไขรวมถึงปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
-วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
-จัดเก็บและจัดทำรายงานปัญหาการขัดข้องของระบบควบคุมอัตโนมัติ
-จัดเก็บข้อมูลและสำรองโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
-สำรวจ ออกแบบ วางแผน และควบคุมงานโครงการก่อสรา้ง และติดตั้งเครื่องจักร
วิศวกรไฟฟ้าควบคุม
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
1.ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบ Automation กระบวนการผลิต
2.วิเคราะห์สาเหตุและค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้าน Automation กระบวนการผลิตที่เกิดขึ้น
3.ควบคุมโครงการติดตั้งด้านวิศวกรรมไฟฟ้าควบคุมในโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
4.ควบคุมโครงการติดตั้งด้านวิศวกรรมไฟฟ้าควบคุมในโรงงานให้การติดตั้งเป็นไปถูกต้องตามมาตรฐาน
5.สนับสนุน งานระบบควบคุมกระบวนการผลิตและระบบ Automation ของบริษัท
6.สนับสนุน งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในส่วนของระบบ Automation
7.สนับสนุน งานวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรเชิงป้องกันประจำปีในกระบวนการผลิต
วิศวกรระบบควบคุม
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
1. ออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ
2. แก้ไขและปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ
3. วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
4. สำรวจ ออกแบบ วางแผนและควบคุมงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร
5. จัดเก็บและจัดทำรายงานปัญหาการขัดข้องระบบควบคุมอัตโนมัติ
6. สนับสนุนระบบบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
1. วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรตามWork Instruction
2. แนะนำ กำกับดูแลการเดินเครื่องจักร,การใช้ไอน้ำจากแหล่งภายนอก,การใช้ Bioas,การผลิตและการจ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,การอบยีสต์แห้งและจ่ายกากข้าวมอลท์
3. ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเมื่อเกิดการขัดข้องเครื่องจักรในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานการซ่อมบำรุง
4. ให้คำปรึกษา แนะนำ การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงเครื่องจักรในความรับผิดชอบ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
VIEW ALL
BREWERIES AND
PRODUCT FACILITIES
SOUVENIR
The Quality souvenir of “Singha” brand.