ไทย EN
PLANT OF BOONRAWD PRODUCTS PLANT TOUR NEWS & EVENT SOUVENIR CAREERS CONTACT US
CAREERS AT BOONRAWD
CAREERS AT BOONRAWD
Manufacturing company group under Boonrawd Brewery Co., Ltd.
We welcomes to the manufacturing company group of Boonrawd Brewery Co., Ltd. Please select and apply below and we will be in touch for interview you soon.
VIEW ALL
JOBS OPENING
นักวิทยาศาสตร์ (วัสดุและบรรจุภัณฑ์)
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
1.ดำเนินการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในระบบควบคุมคุณภาพ
2.ดูแลเครื่องมือและการสอบเทียบเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบบรรจุภัณฑ์
3.จัดทำรายงานบันทึกคุณภาพของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ สรุปผลการตรวจสอบประจำวัน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
4.วิเคราะห์ผลตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพบรรจุภัณฑ์ หาวิธีแก้ไขปรับปรุง และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
5.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของบรรจุภัณฑ์ (Specification) ปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่บุคคล(สวัสดิการ)
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ได้แก่
1. งานสวัสดิการตามกฎหมาย และสวัสดิการที่บริษัทฯจัดให้
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมงานด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและพนักงานทุกระดับ
3. ตรวจสอบและดูแลการใช้สวัสดิการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วิศวกรระบบควบคุม
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
1. ออกแบบและติดตั้ง แก้ไขและปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ
2. วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
3. จัดเก็บและจัดทำรายงานปัญหาการขัดข้องระบบควบคุมอัตโนมัติ
4. จัดเก็บข้อมูลและสำรองโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
5. สำรวจ ออกแบบ วางแผนและควบคุมงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นักวิทยาศาสตร์
บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
POSITION1
1. ดูแลรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยาตั้งแต่น้ำบาดาล น้ำในกระบวนการกรองน้ำ และผลิตภัณฑ์
2. ดูแลรับผิดชอบในการปล่อยจ่ายผลิตภัณฑ์
3. จัดเตรียมวิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง และบำรุงรักษาเครื่องมือทุกชนิดที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการ
4. ดูแลรับผิดชอบในการลงบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีและจุลชีววิทยา
5. ดูแลรับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
1. ดำเนินการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในระบบควบคุมคุณภาพ
2. ดูแลเครื่องมือ และการสอบเทียบเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบบรรจุภัณฑ์
3. จัดทำรายงานบันทึกคุณภาพของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ สรุปผลการตรวจสอบประจำวัน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
4. วิเคราะห์ผล ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพบรรจุภัณฑ์ หาวิธีการแก้ไขปรับปรุง และป้องกันมิให้เกิดซ้ำ
5. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของบรรจุภัณฑ์(Specification),ปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย และถูกต้องตามหลักการใช้งาน
6. ตรวจเยี่ยมผู้ขาย และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขายเพื่อพัฒนาศักยภาพร่วมกัน
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
นักวิทยาศาสตร์
บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
1. ดูแลรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยาของน้ำบาดาล น้ำในกระบวนการกรองน้ำและผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2. ดูแลคุณภาพในกระบวนการผลิต วัตถุดิบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
3. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำบาดาลทางเคมีและทางจุลชีววิทยา
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
VIEW ALL
BREWERIES AND
PRODUCT FACILITIES
SOUVENIR
The Quality souvenir of “Singha” brand.