ไทย EN
PLANT OF BOONRAWD PRODUCTS PLANT TOUR NEWS & EVENT SOUVENIR CAREERS CONTACT US
CAREERS AT BOONRAWD
CAREERS AT BOONRAWD
Manufacturing company group under Boonrawd Brewery Co., Ltd.
We welcomes to the manufacturing company group of Boonrawd Brewery Co., Ltd. Please select and apply below and we will be in touch for interview you soon.
VIEW ALL
JOBS OPENING
เจ้าหน้าที่บุคคล
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
• ดำเนินการจัดฝึกอบรม
• จัดทำรายงานและนำส่งข้อมูลการจัดฝึกอบรมของบริษัทฯ ต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
• ประสานงานการจัดฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม
• ติดตามผลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
• จัดส่งแบบแสดงการส่งเงินสมทบประจำปีต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
• สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม
• ร่วมจัดการต้อนรับคณะเยี่ยมชม
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นักวิทยาศาสตร์
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
-ควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์เบียร์ โซดา-น้ำดื่ม ตาม Work Instruction สรุปข้อมูลและรายงานผล
-ดูแลและควบคุมเครื่องมือวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน
-ตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจคุณภาพบรรจุภัณฑ์เบียร์ โซดา-น้ำดื่ม ตาม Work Instruction
-จัดทำแผนการสุ่มตัวอย่างและควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนรับเข้า
-วางแผนทดลองคุณภาพบรรจุภัณฑ์
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
• ดูแลจัดเก็บเอกสาร ตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานภายใน และภายนอกบริษัทก่อนนำเสนอ เพื่อลงนามอนุมัติ
• ดูแลครุภัณฑ์ภายในสำนักงาน
• จัดเตรียมการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
• ร่วมดูแลต้อนรับผู้มาติดต่อกรรมการผู้จัดการ และการนัดหมาย
• ประสานงานการเดินทาง พร้อมทั้งเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนของกรรมการผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
• ติดต่อประสานงานเรื่องการเยี่ยมชมบริษัท
• เป็นผู้นำชม Plant tour
• งานบริการและต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม และดูงานของบริษัท
• งานดูแลการขาย Singha Shop
• พัฒนาและ Update website ของบริษัท
• ดูแลรับผิดชอบการเยี่ยมชม หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
นักบัญชี
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
-ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน
-จัดทำและควบคุมรายการรับ-จ่ายเงินสดย่อย
-จัดทำรายงานกระทบเงินสดย่อยคงเหลือ การจ่ายเช็ค
-จัดทำระบบงานลูกหนี้ ตรวจสอบรายการรับชำระจากลูกหนี้พร้อมออกใบเส็จรับเงิน
-จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประชาสัมพันธ์)
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
-ประสานงานเยี่ยมชมบริษัท
-ผู้นำชม Plant Tour
-งานบริการและต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมและดูงานของบริษัท
-งานดูแลการขาย Singha Shop
-พัฒนาและ Update Website ของบริษัท
วิศวกรระบบควบคุม
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
-ออกแบบ วางแผน และควบคุมงานติดตั้งเครื่องจักร การซ่อมบำรุง
-ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ
-ประสานงานการตรวจรับงานโครงการ จัดทำรายงานความคืบหน้างานโครงการ และงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
-จัดทำรายงาน ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ งานโครงการต่างๆ ด้านต้นทุนและบุคลากร
-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
พนักงานระบบคุณภาพ
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
• ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (Internal Audit)
• รับเรื่องติดตามประเด็นสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจากหน่วยงานภายใน (NCR) ติดตามใบคำร้องขอแก้ไข (CAR) รับตรวจสินค้าชดเชย
• รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า (CCR) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (ประจำจ.นครปฐม)
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
-วางแผนการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามและสรุปผลการตรวจติดตามรายงานต่อผู้บริหาร
-จัดทำ แก้ไข ยกเลิกและควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
-ติดตามผลการแก้ไขและป้องกันประเด็นความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ที่เกิดจากการตรวจติดตามภายในและภายนอก
ช่าง (คอมพิวเตอร์สำนักงาน)
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
• แก้ไขปัญหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายพร้อมบันทึกประวัติการซ่อมบำรุง
• งานติดตั้งโปรแกรมพร้อมให้คำแนะนำผู้ใช้งานทางด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์
• บำรุงรักษาระบบดับเพลิงในห้องควบคุมไฟฟ้าด้วยก๊าซไนโตรเจน และสัญญาณเตือนไฟไหม้
• รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาต่างๆ
• สนับสนุนระบบบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและให้ความร่วมมือกับกิจกรรม QCC
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
VIEW ALL
BREWERIES AND
PRODUCT FACILITIES
SOUVENIR
The Quality souvenir of “Singha” brand.