ไทย EN
PLANT OF BOONRAWD PRODUCTS PLANT TOUR NEWS & EVENT SOUVENIR CAREERS CONTACT US
CAREERS AT BOONRAWD
CAREERS AT BOONRAWD
Manufacturing company group under Boonrawd Brewery Co., Ltd.
We welcomes to the manufacturing company group of Boonrawd Brewery Co., Ltd. Please select and apply below and we will be in touch for interview you soon.
VIEW ALL
JOBS OPENING
หัวหน้าหน่วยระบบคุณภาพ
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
• วางแผนตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (Internal Audit)
• Traceability Mock recall ทบทวน HACCP plan ประจำปี
• ตรวจสอบและทบทวนระบบงานและระบบเอกสารของบริษัท
• กำกับและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามการประกันคุณภาพ
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่บุคคล-ค่าล่วงเวลา
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
-จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าล่วงเวลา
-ร่วมจัดทำรายงานบันทึกเวลาทำงาน เพื่อให้พนักงานได้รับค่าล่วงเวลาที่ถูกต้อง
-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วิศวกรระบบควบคุม
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
-สำรวจ ออกแบบ วางแผน และควบคุมงานโครงการก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักร
-ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ
-ประสานงานการตรวจรับงานโครงการ จัดทำรายงานความคืบหน้างานโครงการ และงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
-จัดทำรายงาน ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ งานโครงการต่างๆ ด้านต้นทุนและบุคลากร
-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
พนักงานระบบคุณภาพ
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
• ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (Internal Audit)
• รับเรื่องติดตามประเด็นสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจากหน่วยงานภายใน (NCR) ติดตามใบคำร้องขอแก้ไข (CAR) รับตรวจสินค้าชดเชย
• รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า (CCR) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (ประจำจ.นครปฐม)
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
-วางแผนการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามและสรุปผลการตรวจติดตามรายงานต่อผู้บริหาร
-จัดทำ แก้ไข ยกเลิกและควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
-ติดตามผลการแก้ไขและป้องกันประเด็นความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ที่เกิดจากการตรวจติดตามภายในและภายนอก
หัวหน้าหน่วยการเงิน
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
1. ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่ายเงิน
2. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินสดย่อยและจำนวนเงินสดย่อยในมือ
3. ตรวจสอบและควบคุมข้อมูลการจ่ายเงินต่างประเทศ
4. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝาก
5. จัดทำข้อมูลเงินปันผลผู้ถือหุ้น
6. จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายของบริษัทฯส่งบริหารการเงินกลาง
7. จัดทำรายงาน Cash Flow รายวันส่งส่วนกลาง
8. จัดทำ Budget Cash Flow
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ช่าง (คอมพิวเตอร์สำนักงาน)
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
• แก้ไขปัญหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายพร้อมบันทึกประวัติการซ่อมบำรุง
• งานติดตั้งโปรแกรมพร้อมให้คำแนะนำผู้ใช้งานทางด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์
• บำรุงรักษาระบบดับเพลิงในห้องควบคุมไฟฟ้าด้วยก๊าซไนโตรเจน และสัญญาณเตือนไฟไหม้
• รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาต่างๆ
• สนับสนุนระบบบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและให้ความร่วมมือกับกิจกรรม QCC
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิศวกรระบบควบคุม
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
1. ออกแบบและติดตั้ง แก้ไขและปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ
2. วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
3. จัดเก็บและจัดทำรายงานปัญหาการขัดข้องระบบควบคุมอัตโนมัติ
4. จัดเก็บข้อมูลและสำรองโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
5. สำรวจ ออกแบบ วางแผนและควบคุมงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
VIEW ALL
BREWERIES AND
PRODUCT FACILITIES
SOUVENIR
The Quality souvenir of “Singha” brand.