ไทย EN
PLANT OF BOONRAWD PRODUCTS PLANT TOUR NEWS & EVENT SOUVENIR CAREERS CONTACT US
CAREERS AT BOONRAWD
CAREERS AT BOONRAWD
Manufacturing company group under Boonrawd Brewery Co., Ltd.
We welcomes to the manufacturing company group of Boonrawd Brewery Co., Ltd. Please select and apply below and we will be in touch for interview you soon.
VIEW ALL
JOBS OPENING
ช่างเทคนิคไฟฟ้า
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเมื่อเกิดการขัดข้อง
2. บำรุงรักษาตามแผนงานประจำปี
3. สอบเทียบเครื่องมือวัด พร้อมทั้งซ่อมบำรุงระบบป้องกันและระบบเตือนไฟไหม้
ระบบการดับเพลิงในห้องควบคุมไฟฟ้าด้วยไนโตรเจน
วิศวกรระบบควบคุม
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
1.ออกแบบ ติดตั้ง และแก้ไขรวมถึงปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
2.วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
3.จัดเก็บและจัดทํารายงานปัญหาการขัดข้องของระบบควบคุมอัตโนมัติ
4.จัดเก็บข้อมูลและสํารองโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
5.สํารวจ ออกแบบ วางแผน และควบคุมงานโครงการก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักร
วิศวกร ระบบควบคุม
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
-ออกแบบ,ติดตั้ง และแก้ไขรวมถึงปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
-วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
-จัดเก็บและจัดทำรายงานปัญหาการขัดข้องของระบบควบคุมอัตโนมัติ
-จัดเก็บข้อมูลและสำรองโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
-สำรวจ ออกแบบ วางแผน และควบคุมงานโครงการก่อสรา้ง และติดตั้งเครื่องจักร
นักบัญชี
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
• จัดทำงบต้นทุนการผลิต รายงานการวิเคราะห์ต้นทุน
• ปรับปรุงต้นทุนมาตรฐานของสินค้าให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งติดตามและจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า เพื่อให้ต้นทุนสินค้ามีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
• จัดทำรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนผันแปรเปรียบเทียบกับต้นทุนมาตรฐาน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
• รวบรวมเอกสารการวางบิลและตรวจสอบรายงานการตั้งหนี้พร้อมทั้งจัดทำการตั้งหนี้แบบ Non P/O
• ตรวจสอบข้อมูลการรับเข้าจ่ายออกและปิดสต๊อกสินค้า/วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ และพัสดุอะไหล่ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้อง
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
พนักงานธุรการ (แผนกผลิต 2)
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
POSITION1
ทำหน้าที่ดูแลงานเอกสารและงานประสานต่างๆในผู้จัดการแผนกผลิต

- จัดทำเอกสารการต่างๆให้ผู้จัดการแผนกผลิต
- ประสานงานข้อมูลต่างๆให้ผู้จัดการแผนกผลิตและหัวหน้าหน่วยผลิต
- ประสานงานเก็บรวบรวมข้อมูลยอดการผลิตของหัวหน้าหน่วยผลิต
พนักงานจัดซื้อ - เทคนิค (แผนกจัดซื้อ-พัสดุ)
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
POSITION1
ดูแลงานจัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมางานซ่อมซ่อมและก่อสร้างทั่วไป และสนับสนุนงานด้านอะไหล่ต่างๆ

-ประสานระหว่างหน่วยงานๆต่างภายในกับผู้รับเหมา
-ปฏิบัติตามระเบียบงานจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท
ช่างไฟฟ้า (แผนกวิศวกรรม-ซ่อมบำรุง 1)
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
POSITION1
ดูแลรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด

- สนับสนุนแก้ไขปัญหาเครื่องจักรประจำวัน
- ซ่อมแซมเครื่องจักรตามแผนงานประจำสัปดาห์/เดือน/ปี
พนักงานควบคุมเครื่อง (หน่วยผลิตPET 6L)
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
POSITION1
ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้ปกติ ให้บรรลุยอดเป้าหมายของการผลิต
รวมทั้งดูแลรักษาเครื่องจักรเบื้องต้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีประสิทธิภาพสูงสุด

- ควบคุมเครื่องจักรการผลิตให้สามารถผลิตได้ตามเป้า
- ดูแลรักษาเครื่องจักเบื้องต้น
วิศวกรอุตสาหการ
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
POSITION1
• ศึกษา/วิเคราะห์ ออกแบบพัฒนา การบำรุงรักษาเครื่องจักร และวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรระบบ Industrial engineering IE
• พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
• ควบคุมดูแลความปลอดภัยและระบบ Industrial engineering IE ภายในบริษัทฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
• ออกแบบด้านวิศวกรรม IE ระบบความปลอดภัย ในการทํางานเกี่ยวเนื่องกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทั้งภายในและภายนอก
• งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วิศวกรเครื่องกล
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
POSITION1
• ศึกษา/วิเคราะห์ ออกแบบพัฒนา การบำรุงรักษาเครื่องจักร และวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักร
• พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
• ควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรและโครงสร้างอาคารภายในบริษัทฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
• ออกแบบด้านวิศวกรรมระบบความปลอดภัย ในการทํางานเกี่ยวเนื่องกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทั้งภายในภายนอก
• งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
VIEW ALL
BREWERIES AND
PRODUCT FACILITIES
SOUVENIR
The Quality souvenir of “Singha” brand.