ไทย EN
PLANT OF BOONRAWD PRODUCTS PLANT TOUR NEWS & EVENT SOUVENIR CAREERS CONTACT US
CAREERS AT BOONRAWD
CAREERS AT BOONRAWD
Manufacturing company group under Boonrawd Brewery Co., Ltd.
We welcomes to the manufacturing company group of Boonrawd Brewery Co., Ltd. Please select and apply below and we will be in touch for interview you soon.
VIEW ALL
JOBS OPENING
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
POSITION1
• ดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อขจัดและควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย
• ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการเกิดอันตรายพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน
• ประสานการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (ประจำ จ.ปทุมธานี)
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
-ดูแลระบบคุณภาพทางด้านความปลอดภัยของอาหาร
-เลขานุการกิจกรรม QCC
-7ส และ Innovation
วิศวกรระบบควบคุม
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
1. ออกแบบและติดตั้ง แก้ไขและปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ
2. วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
3. จัดเก็บและจัดทำรายงานปัญหาการขัดข้องระบบควบคุมอัตโนมัติ
4. จัดเก็บข้อมูลและสำรองโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
5. สำรวจ ออกแบบ วางแผนและควบคุมงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
VIEW ALL
BREWERIES AND
PRODUCT FACILITIES
SOUVENIR
The Quality souvenir of “Singha” brand.