ไทย EN
PLANT OF BOONRAWD PRODUCTS PLANT TOUR NEWS & EVENT SOUVENIR CAREERS CONTACT US
CAREERS AT BOONRAWD
CAREERS AT BOONRAWD
Manufacturing company group under Boonrawd Brewery Co., Ltd.
We welcomes to the manufacturing company group of Boonrawd Brewery Co., Ltd. Please select and apply below and we will be in touch for interview you soon.
VIEW ALL
JOBS OPENING
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
-สรรหาผู้ขายรายใหม่,ขอใบเสนอราคาและรายละเอียดสินค้าต่อรองเงื่อนไขต่างๆ,ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ
-ประสานงานระหว่างผู้ขายและหน่วยงานที่ขอซื้อ รวมถึงประสานงานเอกสารการจัดซื้อ กับหน่่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-จัดทำรายงานสรุป PR to PO ประจำสัปดาห์ รวมถึงจัดทำและจัดเก็บเอกสารการจัดซื้อ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่บุคคล – งานตรวจสอบการจ่ายค่าล่วงเวลา
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
- ตรวจสอบข้อมูลเวลาปฏิบัติงาน เวลาพักของพนักงาน
- ตรวจสอบการจ่ายค่าล่วงเวลาของพนักงาน
- จัดทำรายงานข้อมูลเวลาการปฏิบัติงาน และค่าลวงเวลาทำงาน
- จัดทำรายงาน สรุปข้อมูล ขาดลามาสาย ประจำเดือน และประจำปี
พยาบาล
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
- ทำการรักษาพยาบาลเบื้อต้น
- ดูแลและนำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ
- ประสานงานหรือจัดทำการตรวจสุขภาพกรณีต่างๆ ประสานงานและติดต่อกับสำนักงานประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนและบริษัทประกันสุขภาพหมู่ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับให้แก่พนักงาน
- จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อให้พนักงานได้รับการดูแลที่ดีตามมาตรฐานและขั้นตอนที่ถูกต้อง
- รับผิดชอบการบริการขายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกใน สิงห์ชอปให้มีประสิทธิภาพ
หัวหน้าหน่วยการเงิน
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
-ตรวจสอบเอกสารด้านการรับ-จ่าย และติดตามหนี้ค้างรับชำระเกินกำหนด
-จัดทำแผนการรับ-จ่าย เงินประจำเดือน รวมถึงจัดทำข้อมูลเงินปันผลผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารด้านการเงินของบริษัท เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
-ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำข้อมูลและงบการเงิน (Financial statement) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้านการบัญชี-การเงินของบริษัท
พนักงานควบคุมเครื่อง
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION3
พนักงานควบคุมปิดฉลาก
ปฎิบัติงานควบคุมเครื่องปิดฉลาก (Labeller) ดำเนินการตามแผนการบรรจุ การจัดเตรียมวัตถุดิบ การดูแลทำความสะอาดของเครื่องจักรและพื้นที่ปฎิบัติงาน

พนักงานควบคุมตั้งกล่อง
ปฎิบัติงานควบคุมเครื่องปิดฉลาก (Packer) ดำเนินการตามแผนการบรรจุ การจัดเตรียมวัตถุดิบ การดูแลทำความสะอาดของเครื่องจักรและพื้นที่ปฎิบัติงาน
นักบัญชี
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
-รวบรวมเอกสารบันทึกบัญชีผ่านสต๊อกสินค้า / งานโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ บันทึกบัญชีสินทรัพย์ พร้อมคำนวนค่าเสื่อมราคา
-จัดทำรายละเอียดสรุปยอดเจ้าหนี้คงเหลือ
-จัดทำการปิดบัญชีสต๊อก Spare Parts
นักวิทยาศาสตร์-จุลชีววิทยา
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
- ดูแลจัดเตรียม และควบคุมการใช้งานอาหารเลี้ยงเชื้อ สารเคมี เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
- ควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตฐานด้านคุณภาพและมาตรฐานสากล
- จัดการด้านเอกสารในระบบคุณภาพ เอกสารอ้างอิง บันทึกข้อมูล และจัดทำรายงานต่างๆ
- ตรวจวิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยา ของกระบวนการผลิตเบียร์ โซดา-น้ำดื่ม รวมถึงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร น้ำดื่มสวัสดิการ และงานบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
- สำรวจ ออกแบบ วางแผน และควบคุมงานโครงการก่อสร้าง และติดตั้ง เครื่องจักรควบคุมการติดตั้งเครื่องจักรและงานก่อสร้าง
- ควบคุมกระบวนการบำบัดน้ำทิ้ง
- ประสานงานการตรวจรับงานโครงการ จัดทำรายงานความคืบหน้างานโครงการ และงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
- วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำทิ้งพร้อมทั้งจัดทำรายงานสถิติ และข้อมูลผล การทำงานของระบบบำบัดน้ำทิ้ง
Production Supervisor
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
1.วางแผนและควบคุมการจัดการยีสต์ให้เพียงพอต่อการผลิต
2.วิเคราะห์ปัญหา ตัดสินใจแก้ไข ตามที่มาตรฐานกําหนด ตลอดจนควบคุมวัตถุดิบในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิตให้ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด
3.ควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และแผนงานที่กําหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทําและตรวจสอบเอกสารข้อมูลเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบข้อมูล
4.ติดต่อประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามงานบํารุงรักษาอาคารสถานที่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิศวกรระบบควบคุม
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
1.ออกแบบ ติดตั้ง และแก้ไขรวมถึงปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
2.วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
3.จัดเก็บและจัดทํารายงานปัญหาการขัดข้องของระบบควบคุมอัตโนมัติ
4.จัดเก็บข้อมูลและสํารองโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
5.สํารวจ ออกแบบ วางแผน และควบคุมงานโครงการก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักร
VIEW ALL
BREWERIES AND
PRODUCT FACILITIES
SOUVENIR
The Quality souvenir of “Singha” brand.