ไทย EN
PLANT OF BOONRAWD PRODUCTS PLANT TOUR NEWS & EVENT SOUVENIR CAREERS CONTACT US
CAREERS AT BOONRAWD
CAREERS AT BOONRAWD
Manufacturing company group under Boonrawd Brewery Co., Ltd.
We welcomes to the manufacturing company group of Boonrawd Brewery Co., Ltd. Please select and apply below and we will be in touch for interview you soon.
VIEW ALL
JOBS OPENING
Graphics Designer
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1

รายละเอียดงาน
- จัดหน้าหนังสือ Magazine สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- ออกแบบ Artwork เพื่อใช้ประกอบเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอในหลากหลายสไตล์
- สามารถคิดริเริ่มและนำเสนอ Art Direction และการออกแบบกราฟฟิคที่สร้างสรรค์และเหมาะสมกับงานได้อย่างดี
- ติดต่อประสานงานเพื่อขอข้อมูลและภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- อายุ 22-30 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ใช้งาน Mac โปรแกรม Indesign, illustrator, photoshop ได้เป็นอย่างดี
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ กล้าออกความคิดเห็นและรับฟังผู้อื่น
- สามารถรับแรงกดดัน และหาวิธีการจัดการได้รวดเร็ว
- สามารถทำงานนอกสถานที่และทำงานล่วงเวลาได้
- หากมีความสามารถด้านการถ่ายภาพและใช้อุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครติดต่อ 02-242-4000 ต่อ 4576 (คุณบวร)

E-mail: career@boonrawd.co.th

 

ช่างซ่อมบำรุง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1

ลักษณะงาน  

 1. ปฏิบัติงานโครงการด้านการซ่อมบรรจุ ให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรทั้งด้านคุณภาพ งบประมาณและเวลา
 2. ดำเนินงานปรับปรุงงานด้านการซ่อมบรรจุ
 3. ดำเนินการแก้ไขปัญหางานและรายงานผล
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปวส. สาขา ช่างกลโรงงาน,ช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน : 1-3 ปี
เจ้าหน้าที่บุคคล (ค่าล่วงเวลา)
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1

ลักษณะงาน 
1. นำข้อมูลเวลาปฏิบัติงานจากเครื่องบันทึกเวลาทำงาน เข้าสู่ระบบบันทึกเวลาการทำงาน
2. รวบรวมตารางเวลาการปฏิบัติงาน
3. ตรวจสอบข้อมูลเวลาพักของพนักงาน
4. จัดทำรายงานข้อมูลเวลาการปฏิบัติงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน

• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• เพศหญิง/ชาย อายุ 22 ถึง 30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office,โปรแกรม ERP


 

เจ้าหน้าที่บรรจุภัณฑ์อาวุโส
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1

ลักษณะงาน 
1. ติดตามงานโครงการ โครงการด้านการวิจัย และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร ทั้งด้านคุณภาพ งบประมาณและเวลา
2. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการพัฒนาและปรับปรุงงานด้านบรรจุภัณฑ์ใหม่
3. นำเสนอกำหนดมาตรฐาน พร้อมตรวจติดตามงานให้เป็นไปตามมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ของบริษัท
4. วิเคราะห์ เสนอแนวทางเพื่อตัดสินใจ พร้อมให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบงานด้านบรรจุภัณฑ์
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
• เพศ ชาย/หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• อายุ 27-32 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์, สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
หรือ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการอุตสาหกรรม หรือการจัดการนวัตกรรม หรือ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วท.ม.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์
• ประสบการณ์ทำงาน 7 ปีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่บรรจุภัณฑ์
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1

ลักษณะงาน 
1. ปฏิบัติงานโครงการด้านการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร ทั้งด้านคุณภาพ งบประมาณและเวลา
2. ดำเนินงานปรับปรุงงานด้านบรรจุภัณฑ์
3. ดำเนินงานแก้ไขปัญหาและรายงานผล
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
• เพศ ชาย/หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• อายุ 22- 26 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์, สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ทำงาน 0 - 3 ปี

Telesales Presales- Agent / Telesales - Van Sales
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1

ลักษณะงาน

 • ศึกษาโปรแกรมส่งเสริมการขาย ประสานงานกับส่วนสนับสนุนการขาย เรื่องราคาขายและ Promotion เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ
 • นำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ตามโปรแกรมส่งเสริมการขายที่ลูกค้าได้รับ ดำเนินการจัดการคำสั่งซื้อ (order) จากลูกค้า
 • ดำเนินการสร้าง  แก้ไข, ยกเลิก Sales Order Return Order หรือ Delivery Note และให้คำปรึกษาในเรื่องดังกล่าว
 • ประสานงานแก้ไขปัญหา กรณีลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามที่สั่งซื้อประสานงานกับหน่วยงานสินเชื่อของลูกค้า เพื่อติดตามการปลดวงเงินและเทอมเครดิต
 • เจรจาต่อรองกับลูกค้าเรื่องรายการสินค้ามีไม่เพียงพอ และขอให้สั่งซื้อสินค้ารายการอื่นแทน เช็ครายการสินค้าใน Back Order เพื่อ Fulfill สินค้าให้ตรงตาม Order
 • ประสานงานจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและ ตรงตามเวลาที่กำหนด ติดตามสถานะ และแก้ไขปัญหาในการจัดส่ง
 • ให้คำปรึกษาในเรื่องดังกล่าวควบคุมและบริหารงานการขาย Telesales ให้มียอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดร่วมกับทีมขาย
 • ให้ข้อมูลลูกค้า เกี่ยวกับ รายการส่งเสริมการขาย, ราคาสินค้า, สอบถามเวลาจ่ายสินค้า, การแจ้งเตือนกำหนดชำระเงินและติดตามการชำระ, รับเรื่องร้องเรียน  การสำรวจ รวมถึงการแจ้งข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ  เป็นต้น ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย,หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 •  ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 •  มีความรู้ความเข้าใจในการะบวนการสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้า
 •  ในรูปแบบค้าส่งสมัยใหม่ การควบคุมการประสานงานและการแก้ไขปัญหา

 • ประสบการณ์ในการบริการลูกค้า  การบริหารคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือการบริการการขาย Telesales อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

วิศวกรนวัตกรรม
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1

ลักษณะงาน 

 1. จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์แนวโน้มด้านนวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีทางวิศวกรรม
 2. รับผิดชอบ ประสานงานและติดตามผลการดำเนินโครงการนวัตกรรมตามนโยบายผู้บริหาร
 3. พัฒนาไอเดียด้านนวัตกรรมให้สามารถผลักดันเป็นโครงการ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
 4. พัฒนา ทักษะ องค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมแก่บุคลากรในองค์กร
 5. สร้างเครือข่ายความรู้และโอกาสทางธุรกิจด้านนวัตกรรม
 6. ประสานงาน ติดตามโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน
 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

 • เพศชาย / หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • อายุ 23 -26 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการนวัตกรรม, สารสนเทศและการสื่อสาร
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านนวัตกรรม
Implant Officer
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1

ลักษณะงาน

 • บริหารจัดการข้อมูลการสั่งซื้อ และการจัดส่งสินค้า ทั้งข้อมูลจากคู่ค้า และข้อมูลภายในบริษัท
 • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก ในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถออก Sales Order และ จัดส่งสินค้าได้ตามจำนวน และตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ
 • วิเคราะห์ และปรับปรุง พัฒนา กระบวนการการทำงานให้เกิดความราบรื่น รวมถึงเกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 • สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดพัฒนางาน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณลักษณะ

 • อายุระหว่าง 28 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการ,บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ บริหารคำสั่งซื้อ,ขาย อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

สนใจสมัครติดต่อ 02-242-4000 ต่อ 4539 (พัทธดนย์ มาคะสมิต)

E-mail:  patthadon_m@boonrawd.co.th

วิศวกรเครื่องกล (จ.ปทุมธานี)
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ออกแบบและดูแลการทำงานระบบเครื่องกลการผลิตและระบบต้นกำลัง
 2. ตรวจสอบและออกแบบมาตรการซ่อมบำรุง
 3. ออกแบบระบบอนุรักษ์พลังงาน โครงการติดตั้งเครื่องจักรการผลิตต่างๆ
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 24 - 30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี
วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
POSITION1

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและคำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ควบคุมการสร้างในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิจัยและพัฒนา
 • วางแนงานการสร้างหรือประกอบ ควบคุม ดูแลการสร้าง ติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 23 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 - 3 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรวีร์ คนึงเพียรE-mail :  

VIEW ALL
BREWERIES AND
PRODUCT FACILITIES
SOUVENIR
The Quality souvenir of “Singha” brand.