ไทย EN
PLANT OF BOONRAWD PRODUCTS PLANT TOUR NEWS & EVENT SOUVENIR CAREERS CONTACT US
Growing up with us
Location:
All
JOBS OPENING
หัวหน้าหน่วยการเงิน
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
1. ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่ายเงิน
2. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินสดย่อยและจำนวนเงินสดย่อยในมือ
3. ตรวจสอบและควบคุมข้อมูลการจ่ายเงินต่างประเทศ
4. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝาก
5. จัดทำข้อมูลเงินปันผลผู้ถือหุ้น
6. จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายของบริษัทฯส่งบริหารการเงินกลาง
7. จัดทำรายงาน Cash Flow รายวันส่งส่วนกลาง
8. จัดทำ Budget Cash Flow
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
ช่าง (คอมพิวเตอร์สำนักงาน)
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
• แก้ไขปัญหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายพร้อมบันทึกประวัติการซ่อมบำรุง
• งานติดตั้งโปรแกรมพร้อมให้คำแนะนำผู้ใช้งานทางด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์
• บำรุงรักษาระบบดับเพลิงในห้องควบคุมไฟฟ้าด้วยก๊าซไนโตรเจน และสัญญาณเตือนไฟไหม้
• รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาต่างๆ
• สนับสนุนระบบบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและให้ความร่วมมือกับกิจกรรม QCC
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
วิศวกรอุตสาหการ (ประจำที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม)
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
1. งานควบคุม โครงการติดตั้งด้านวิศวกรรมต่างๆ ในสายการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานด้านการผลิต
3. วิเคราะห์สาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาระบบงานต่าง
4. ตรวจสอบ บันทึก และรวบรวมปัญหาของเครื่องจักรต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ OEE พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
วิศวกรระบบควบคุม (ประจำบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด )
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
1. ออกแบบและติดตั้ง แก้ไขและปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ
2. วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
3. จัดเก็บและจัดทำรายงานปัญหาการขัดข้องระบบควบคุมอัตโนมัติ
4. จัดเก็บข้อมูลและสำรองโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
5. สำรวจ ออกแบบ วางแผนและควบคุมงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
วิศวกรระบบควบคุม
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
1. ออกแบบและติดตั้ง แก้ไขและปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ
2. วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
3. จัดเก็บและจัดทำรายงานปัญหาการขัดข้องระบบควบคุมอัตโนมัติ
4. จัดเก็บข้อมูลและสำรองโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
5. สำรวจ ออกแบบ วางแผนและควบคุมงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
เจ้าหน้าที่บุคคล-ฝึกอบรม (ประจำบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด)
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
- จัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนหรือความต้องการของหน่วยงาน และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความสามารถในการทำงานที่ดีขึ้น และมีผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
นักวิทยาศาสตร์ (วัสดุและบรรจุภัณฑ์)
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
1.ดำเนินการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในระบบควบคุมคุณภาพ
2.ดูแลเครื่องมือและการสอบเทียบเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบบรรจุภัณฑ์
3.จัดทำรายงานบันทึกคุณภาพของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ สรุปผลการตรวจสอบประจำวัน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
4.วิเคราะห์ผลตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพบรรจุภัณฑ์ หาวิธีแก้ไขปรับปรุง และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
5.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของบรรจุภัณฑ์ (Specification) ปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
วิศวกรระบบควบคุม
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
1. ออกแบบและติดตั้ง แก้ไขและปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ
2. วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
3. จัดเก็บและจัดทำรายงานปัญหาการขัดข้องระบบควบคุมอัตโนมัติ
4. จัดเก็บข้อมูลและสำรองโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
5. สำรวจ ออกแบบ วางแผนและควบคุมงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
นักวิทยาศาสตร์
บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
POSITION1
1. ดูแลรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยาตั้งแต่น้ำบาดาล น้ำในกระบวนการกรองน้ำ และผลิตภัณฑ์
2. ดูแลรับผิดชอบในการปล่อยจ่ายผลิตภัณฑ์
3. จัดเตรียมวิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง และบำรุงรักษาเครื่องมือทุกชนิดที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการ
4. ดูแลรับผิดชอบในการลงบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีและจุลชีววิทยา
5. ดูแลรับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW