ไทย EN
PLANT OF BOONRAWD PRODUCTS PLANT TOUR NEWS & EVENT SOUVENIR CAREERS CONTACT US
Growing up with us
Location:
All
JOBS OPENING
ช่างเทคนิคไฟฟ้า
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเมื่อเกิดการขัดข้อง
2. บำรุงรักษาตามแผนงานประจำปี
3. สอบเทียบเครื่องมือวัด พร้อมทั้งซ่อมบำรุงระบบป้องกันและระบบเตือนไฟไหม้
ระบบการดับเพลิงในห้องควบคุมไฟฟ้าด้วยไนโตรเจน
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
วิศวกรระบบควบคุม
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
1.ออกแบบ ติดตั้ง และแก้ไขรวมถึงปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
2.วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
3.จัดเก็บและจัดทํารายงานปัญหาการขัดข้องของระบบควบคุมอัตโนมัติ
4.จัดเก็บข้อมูลและสํารองโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
5.สํารวจ ออกแบบ วางแผน และควบคุมงานโครงการก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักร
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
วิศวกร ระบบควบคุม
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
-ออกแบบ,ติดตั้ง และแก้ไขรวมถึงปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
-วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
-จัดเก็บและจัดทำรายงานปัญหาการขัดข้องของระบบควบคุมอัตโนมัติ
-จัดเก็บข้อมูลและสำรองโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
-สำรวจ ออกแบบ วางแผน และควบคุมงานโครงการก่อสรา้ง และติดตั้งเครื่องจักร
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
นักบัญชี
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
• จัดทำงบต้นทุนการผลิต รายงานการวิเคราะห์ต้นทุน
• ปรับปรุงต้นทุนมาตรฐานของสินค้าให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งติดตามและจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า เพื่อให้ต้นทุนสินค้ามีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
• จัดทำรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนผันแปรเปรียบเทียบกับต้นทุนมาตรฐาน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
• รวบรวมเอกสารการวางบิลและตรวจสอบรายงานการตั้งหนี้พร้อมทั้งจัดทำการตั้งหนี้แบบ Non P/O
• ตรวจสอบข้อมูลการรับเข้าจ่ายออกและปิดสต๊อกสินค้า/วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ และพัสดุอะไหล่ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้อง
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
พนักงานธุรการ (แผนกผลิต 2)
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
ทำหน้าที่ดูแลงานเอกสารและงานประสานต่างๆในผู้จัดการแผนกผลิต

- จัดทำเอกสารการต่างๆให้ผู้จัดการแผนกผลิต
- ประสานงานข้อมูลต่างๆให้ผู้จัดการแผนกผลิตและหัวหน้าหน่วยผลิต
- ประสานงานเก็บรวบรวมข้อมูลยอดการผลิตของหัวหน้าหน่วยผลิต
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
พนักงานจัดซื้อ - เทคนิค (แผนกจัดซื้อ-พัสดุ)
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
ดูแลงานจัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมางานซ่อมซ่อมและก่อสร้างทั่วไป และสนับสนุนงานด้านอะไหล่ต่างๆ

-ประสานระหว่างหน่วยงานๆต่างภายในกับผู้รับเหมา
-ปฏิบัติตามระเบียบงานจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
ช่างไฟฟ้า (แผนกวิศวกรรม-ซ่อมบำรุง 1)
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
ดูแลรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด

- สนับสนุนแก้ไขปัญหาเครื่องจักรประจำวัน
- ซ่อมแซมเครื่องจักรตามแผนงานประจำสัปดาห์/เดือน/ปี
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
พนักงานควบคุมเครื่อง (หน่วยผลิตPET 6L)
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้ปกติ ให้บรรลุยอดเป้าหมายของการผลิต
รวมทั้งดูแลรักษาเครื่องจักรเบื้องต้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีประสิทธิภาพสูงสุด

- ควบคุมเครื่องจักรการผลิตให้สามารถผลิตได้ตามเป้า
- ดูแลรักษาเครื่องจักเบื้องต้น
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
วิศวกรอุตสาหการ
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
• ศึกษา/วิเคราะห์ ออกแบบพัฒนา การบำรุงรักษาเครื่องจักร และวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรระบบ Industrial engineering IE
• พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
• ควบคุมดูแลความปลอดภัยและระบบ Industrial engineering IE ภายในบริษัทฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
• ออกแบบด้านวิศวกรรม IE ระบบความปลอดภัย ในการทํางานเกี่ยวเนื่องกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทั้งภายในและภายนอก
• งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
วิศวกรเครื่องกล
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
• ศึกษา/วิเคราะห์ ออกแบบพัฒนา การบำรุงรักษาเครื่องจักร และวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักร
• พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
• ควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรและโครงสร้างอาคารภายในบริษัทฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
• ออกแบบด้านวิศวกรรมระบบความปลอดภัย ในการทํางานเกี่ยวเนื่องกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทั้งภายในภายนอก
• งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
VIEW MORE