ไทย EN
PLANT OF BOONRAWD PRODUCTS PLANT TOUR NEWS & EVENT SOUVENIR CAREERS CONTACT US
Growing up with us
Location:
All
JOBS OPENING
Progess Engineer
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
-รักษา ปรับปรุง และพัฒนาระบบการทำงานแบบ Dynamic Management ให้ดีขึ้น
-จัดการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจระบบ Dynamic Management รวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
-ทำการโค้ชพนักงานและหัวหน้างานผู้เกี่ยวข้องกับ Dynamic Management
-นำเครื่องมือ LEAN มาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐาน
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
เจ้าหน้าที่บุคคล
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
• ดำเนินการจัดฝึกอบรม
• จัดทำรายงานและนำส่งข้อมูลการจัดฝึกอบรมของบริษัทฯ ต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
• ประสานงานการจัดฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม
• ติดตามผลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
• จัดส่งแบบแสดงการส่งเงินสมทบประจำปีต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
• สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม
• ร่วมจัดการต้อนรับคณะเยี่ยมชม
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
นักวิทยาศาสตร์
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
-ควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์เบียร์ โซดา-น้ำดื่ม ตาม Work Instruction สรุปข้อมูลและรายงานผล
-ดูแลและควบคุมเครื่องมือวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน
-ตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจคุณภาพบรรจุภัณฑ์เบียร์ โซดา-น้ำดื่ม ตาม Work Instruction
-จัดทำแผนการสุ่มตัวอย่างและควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนรับเข้า
-วางแผนทดลองคุณภาพบรรจุภัณฑ์
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
นักบัญชี
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
-ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน
-จัดทำและควบคุมรายการรับ-จ่ายเงินสดย่อย
-จัดทำรายงานกระทบเงินสดย่อยคงเหลือ การจ่ายเช็ค
-จัดทำระบบงานลูกหนี้ ตรวจสอบรายการรับชำระจากลูกหนี้พร้อมออกใบเส็จรับเงิน
-จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประชาสัมพันธ์)
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
-ประสานงานเยี่ยมชมบริษัท
-ผู้นำชม Plant Tour
-งานบริการและต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมและดูงานของบริษัท
-งานดูแลการขาย Singha Shop
-พัฒนาและ Update Website ของบริษัท
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
วิศวกรระบบควบคุม
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
-ออกแบบ วางแผน และควบคุมงานติดตั้งเครื่องจักร การซ่อมบำรุง
-ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ
-ประสานงานการตรวจรับงานโครงการ จัดทำรายงานความคืบหน้างานโครงการ และงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
-จัดทำรายงาน ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ งานโครงการต่างๆ ด้านต้นทุนและบุคลากร
-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
วิศวกรระบบควบคุม
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
1. ออกแบบและติดตั้ง แก้ไขและปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ
2. วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
3. จัดเก็บและจัดทำรายงานปัญหาการขัดข้องระบบควบคุมอัตโนมัติ
4. จัดเก็บข้อมูลและสำรองโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
5. สำรวจ ออกแบบ วางแผนและควบคุมงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW